Forsiden

Høringssvar fra Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering og Nasjonal behandlingstjeneste for revmatologisk rehabilitering med brukerrepresentant

Høringssvar fra nasjonal kompetansetjeneste og nasjonal behandlingstjeneste for revmatologisk rehabilitering inkl brukerrepresentant

Dato: 02.11.2017

Svartype: Med merknad

INNSPILL FRA GRUPPEN:

 • Vi oppfatter følgende endringer/spesifiseringer i den nye definisjonen som svært positive:
  • At det er tydeliggjort at rehabilitering er brukerens prosess og at tidsbegrensningen er tatt ut
  • At den nye definisjonen åpner opp for at rehabilitering og kan være en prosess mellom bruker og en hjelpeperson (eksempelvis fysioterapeut), at tverrfaglighet ikke er et premiss.
  • At pårørende nå er nevnt som en av samarbeidspartene
  • At det er tydeliggjort at tiltakene skal være kunnskapsbaserte
  • At det gjennom delsetningen «står i fare for å få begrensninger… » er åpnet opp for at forebygging inngår som en del av rehabiliteringstiltakene ved kronisk sykdom.
 • Vi er imidlertid bekymret for at definisjonen nå er blitt «tung» språklig sett. Vi oppfatter at definisjonen vil ha behov for å bli ytterligere spisset og at språket i definisjonen bør forbedres. Definisjonen er for lang og budskapene gjentas. Vi mener og at deler av definisjonen godt kan tas ut, uten at dette forringer budskapet eller fjerner viktige elementer. Slik definisjonen nå er foreslått vil den være vanskelig å benytte. En kortere og mer konsis språklig definisjon vil ha mer kraft! Vi har foreslått noen endringer under og oppfordrer til at definisjonen blir «språkvasket» av personer med lingvistisk kompetanse:

"Habilitering og rehabilitering er målrettede samarbeidsprosesser mellom bruker, pårørende og tjenesteytere. Prosessene tar utgangspunkt i brukerens mål og livssituasjon, og kjennetegnes ved koordinerte, sammenhengende og kunnskapsbaserte tiltak.

Formålet er at brukere som har, eller står i fare for å få begrensninger i sin fysiske, psykiske, kognitive eller sosiale funksjon, skal gis mulighet til et meningsfullt liv med aktiv deltagelse i utdanning, arbeid og samfunnsliv."