Forsiden

Høringssvar fra Rådet for muskelskjeletthelse

Endring av forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator §3 definisjon av habilitering og rehabilitering. Høringssvar fra Rådet for muskelskjeletthelse

Dato: 09.11.2017

Svartype: Med merknad

Rådet for Muskelskjeletthelse er en paraplyorganisasjon som samler aktører som arbeider for eller er opptatt av en bedre muskelskjeletthelse. Rådet er også den norske delen av The Bone and Joint Decade – The global alliance for Musculoskeletal Health (G-Musc) og har per i dag 16 medlemsorganisasjoner. Vi henviser til våre nettsider www.muskelskjeletthelse.no for mer informasjon om rådet.

Rådet for muskelskjeletthelse er positive til departementets forslag til endring av forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator §3 definisjon av habilitering og rehabilitering.

Vi støtter departementets forslag om å styrke brukerperspektivet i den nye forskriften om habilitering og rehabilitering ved å sette pasienten og brukerens mål og behov i fokus.

Vi sier oss videre enige med departementet i at rehabilitering skal være en samarbeidsprosess mellom brukere og fagpersoner, og at denne prosessen må være målrettet.

Rådet for muskelskjeletthelse støtter at en ny definisjon ikke tidsavgrenser rehabilitering, og dermed tar høyde for at rehabilitering kan være av livslang varighet. Vi anser dette som en meget viktig endring for mange individer med kroniske sykdommer og plager.

Vi er videre på linje med departementet i å anerkjenne at behovet for tverrfaglighet vil kunne variere til ulike tider i et rehabiliteringsforløp, og sier oss derfor enige med departementet om at tiltak som ytes av en enkelt fagperson/ -gruppe også skal forstås som rehabilitering og inkluderes i ny definisjon av habilitering og rehabilitering.