Forsiden

Høringssvar fra Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming (NAKU)

Styrke og utvikle habilitering som fag- og tjenesteområde

Dato: 06.11.2017

Svartype: Med merknad

Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming (NAKU) er et faglig knutepunkt for tjenestene som ytes til utviklingshemmede. Vi skal bidra til det faglige grunnlaget for gode levekår. Habilitering er et sentralt fagområde for vårt arbeid, og vi ønsker derfor å svare på høringen om ny definisjon av habilitering og rehabilitering.

NAKU vil understreke nødvendigheten av å beholde «habilitering» som et sentralt begrep. Derfor er vi glade for at det beholdes i definisjonen og understrekes i høringsnotatet. En medfødt eller tidlig ervervet funksjonsnedsettelse kan medføre forhold som krever særskilt habiliteringskompetanse. Vi har ikke tatt stilling til om habilitering og rehabilitering skulle hatt egne definisjoner, men vi er opptatt av at habiliteringsfeltet som fag- og tjenesteområde må utvikles og styrkes.

Vi støtter også et forsterket fokus på brukerperspektivet. Her er det viktig å understreke at dette må også gjelde personer med utviklingshemming. For at brukere med utviklingshemming skal kunne delta aktiv i egen habiliteringsprosess, med egne ønsker, mål og egen kunnskap, er det avgjørende med godt samspill mellom bruker og tjenesteutøver med habiliteringskompetanse.

NAKU ønsker også å presisere at det ikke bare er ved kroniske sykdommer det kan være utfordrende med at habilitering og rehabilitering er strengt avgrenset tidsmessig. Dette gjelder ikke minst for personer med medfødte eller tidlig ervervede tilstander som varer livet ut, blant annet utviklingshemming. Samtidig er det viktig å understreke at «målrettede samarbeidsprosesser» fortsatt krever tydelig og kontinuerlig evaluering, og også at ved å fjerne tidsavgrensining i habilitering så må ikke det innebære at mennesker skal oppleve å være "under habilitering" i alle deler av livet i et livsløpsperspektiv.

Vi ønsker departementet lykke til med det videre arbeidet med definisjonen. Samtidig ønsker vi å benytte anledningen til å fremme ønske om at NAKU er blant høringsinstansene ved fremtidige høringer knyttet til habilitering.