Forsiden

Høringssvar fra Norsk Fysioterapeutforbund

Endring av forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator paragraf 3. Definisjon av habilitering og rehabilitering

Dato: 09.11.2017

Svartype: Med merknad

Norsk Fysioterapeutforbund viser til høringsbrev av 7. september d.å., der Helse- og omsorgsdepartementet ber om synspunkter på forslag til ny definisjon av habilitering og rehabilitering.  

Generelle kommentarer

Norsk Fysioterapeutforbund stiller seg positiv til helhetsperspektivet og oppmykningen som forslaget til ny definisjon bærer preg av.  Forslaget er ambisiøst og det vil stille store krav til samordning av tjenester, særlig på kommunalt nivå. Det kan også skapes brukerforventninger som ikke vil bli møtt, fordi definisjonsendringen ikke vil bidra til å løse de virkelige habiliterings- og rehabiliteringsutfordringene i kommunen. Etter vårt syn er det mangel på kompetanse, både i form av kunnskap og antall tjenesteytere. Vi vil understreke at basis for habilitering og rehabilitering må være kunnskapsbasert, både når det gjelder innhold og effekt av tiltak, prosessene og organiseringen av tiltakene. Et bedre habiliterings- og rehabiliteringstilbud for brukerne må derfor først og fremst innebære økte ressurser i form av mer personell med spesialisert kompetanse til kommunene, samtidig som habiliterings- og rehabiliteringskompetansen i spesialisthelsetjenesten opprettholdes, og ikke bygges ned.

Brukerperspektivet

Norsk Fysioterapeutforbund mener det er positivt at det i forslaget tas utgangspunkt i brukernes livskontekst, og at brukerne skal bidra aktivt med å definere målene for sin rehabiliteringsprosess. Dette er et godt og nødvendig prinsipp for å lykkes i habilitering og rehabilitering. Dette vil sannsynligvis også bidra til å styrke brukers motivasjon for rehabiliteringen. Vektlegging av brukerperspektiv i den nye definisjonen kan bidra til at helsepersonell og andre som er involvert i habilitering og rehabilitering blir mer oppmerksom på dette sentrale elementet i prosessen.

Brukernes mål vil best kunne optimaliseres i samarbeid med faglig kompetent personell. Helsepersonellet som er involvert i rehabiliteringsprosesser, er for øvrig underlagt bestemmelsene i helsepersonellovens §6, som pålegger helsepersonell å unngå unødig ressursbruk. Plikten til hensiktsmessig ressursbruk gjelder ved organisering av virksomheten, herunder prioritering av pasienter, og ved ytelse av helsehjelp. Plikten til å unngå unødig ressursbruk, omfatter ikke bare penger, men også tid. Det innebærer at helsepersonells arbeidstid skal brukes effektivt, og at pasienten ikke må påføres unødig venting eller utsettes for tidsspille som følge av mer intensiv eller langvarig behandling enn nødvendig, jf. Helsedirektoratets kommentar til §6.

Koordinerte tiltak

I en re-/habiliteringsprosess vil det ofte være nødvendig med innsats fra flere aktører. Det er da essenseielt at de ulike tiltakene er godt koordinerte. Dette gjelder også når fysioterapeut og fastlege er de eneste aktørene. Synergieffekten ved koordinert tverrfaglig innsats må ikke undervurderes.

Tidsperspektivet

Vi har forståelse for at livsløpsperspektivet er trukket inn, for vårt inntrykk er at behovet for habilitering eller rehabilitering for pasienter med kroniske lidelser har gått på bekostning av akutt eller subakutt rehabilitering. Etter samhandlingsreformen er det slik at rehabilitering etter primærrehabiliteringsfasen (akutt/subakutt) hovedsakelig skal skje i kommunen. Vår erfaring er at primærhelsetjenesten ikke alltid har kompetanse eller ressurser til å gi den mengde og intensitet som mange kroniske brukere kan trenge i ulike faser.

Norsk Fysioterapeutforbund mener det er viktig at habiliterings- og rehabiliteringsprosessene fortsatt skal være planlagte og målrettede. Siden prosessene skal være målrettede mener vi også at de bør være tidsbestemte. Dette for å kunne evaluere og justere mål underveis i prosessen. Vi mener at noe som er tidsbestemt ikke nødvendigvis behøver å være en begrensning for mennesker med livsvarige behov for oppfølging av helsetjenesten, men snarere en hjelp til å jobbe målrettet og mest mulig presist mot sine mål.

Forslag til ny definisjon

Habilitering og rehabilitering skal ta utgangspunkt i brukerens livssituasjon og mål, og er målrettede samarbeidsprosesser mellom bruker, pårørende og tjenesteytere. Prosessene kjennetegnes av at målene er tidsbestemte og tiltakene er koordinerte, sammenhengende og kunnskapsbaserte. Formålet er at brukeren gis mulighet til å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse, sosialt og i samfunnet.   

Med hilsen

Fred Hatlebrekke                                             Kari Bente Sørlie

forbundsleder                                                   seniorrådgiver