Forsiden

Høringssvar fra Fellesorganisasjon (FO)

Høringssvar - endring av forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator § 3. Definisjon av habilitering og rehabilitering

Dato: 07.11.2017

Svartype: Med merknad

Høringssvar - endring av forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator § 3. Definisjon av habilitering og rehabilitering

Fellesorganisasjonen (FO) er fagforening og profesjonsforbund for 28.000 barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere.

 FO er glad for at ny definisjon av habilitering og rehabilitering nå er ute på høring. Formålet med endringen er først og fremst å sikre et sterkere brukerperspektiv og tydeliggjøre at eierskapet til mål og tiltak som utarbeides ligger hos brukeren selv. Dette støtter selvfølgelig FO. Det er likevel flere sider ved både dagens definisjon og forslaget til ny som det er viktig å belyse og vi ønsker å komme med våre innspill her. Vi viser også til tidligere innsendt innspill, i brev datert 13.01.17.

 FO støtter den foreslåtte definisjonen og styrkingen av brukerperspektiv er godt ivaretatt i ny definisjon. Vi ønsker samtidig å påpeke at det ikke er definisjonen i seg selv som er utfordringen. Det er mer det enorme spennet i brukerbehovene og de utfordringene definisjonen skal romme, og hvordan dette påvirker tolkning og vektlegging av utforming og tilbudet i tjenestene.

Brukere med behov for habilitering har medfødte eller tidlig ervervede funksjonsnedsettelser. Som oftest betyr dette behov for langsiktige tilbud og oppfølging som inkluderer et tydelig utviklingsperspektiv.

Habilitering er et fagfelt som integrerer blant annet sosialfag, medisin, pedagogikk og psykologi inn i en bio-psykososial forståelsesramme. Både med hensyn til antall brukere og antall helsepersonell er habilitering betydelig mindre enn rehabilitering. Samtidig har dette feltet behov for betydelige ressurser til tidlig innsats for å forebygge senere økte behov hos brukeren. Eksempelvis er det for mange barn helt sentralt å komme i gang med tidlige intervensjoner slik at barna får et best mulig utviklingsforløp.

FO har tidligere gitt uttrykk for at det er særlig to problemstillinger som ikke er godt nok drøftet:

  • Habilitering som et eget fagområde. Nært knyttet sammen med rehabilitering og ofte er de gjensidig avhengig av hverandre, men krever for eksempel ikke lik kunnskap og kompetanse.
  • Tjenesteutforming og kompetansebehov for å implementere en ny definisjon.

Disse to utfordringene er heller ikke godt nok drøftet i høringsnotatet og vi håper at disse viktige momenter trekkes med i det videre arbeidet.

Tjenesteutforming og kompetansesituasjon i helse- og omsorgstjenester forsterker utfordringer med koordinering på tvers. Dette gjelder både innenfor samme forvaltningsnivå, men også på tvers av nivåene og medvirker til manglende oppfølging og felles forståelse av habilitering og rehabilitering.

FO er opptatt av at en definisjon ikke kan ses på alene. Den må ses i sammenheng med tjenestene og de rammer og krav som ligger til grunn og der endringer gjøres i forskrift og lovkrav, ikke bare i en definisjon.

                                                                                                                

Med vennlig hilsen

Sign.                                                                      Sign.

Mimmi Kvisvik                                                      Gry Reinsnos

Forbundsleder                                                      Rådgiver