Forsiden

Høringssvar fra Sandefjord kommune

Høringsinnspill vedr forslag om endring av definisjon på habilitering/rehabilitering

Dato: 09.11.2017

Svartype: Med merknad

Helse- og omsorgsdepartementet                                                                         Sandefjord 08.11.17

 

Høringsinnspill vedr forslag om endring av definisjon på habilitering/rehabilitering

 

Sandefjord kommune, ved kommunalområde helse, sosial og omsorg, vil med dette gi innspill på foreslåtte endring av definisjon på rehabilitering og habilitering

 

Støtte til styrket brukerperspektiv og biopsykososialt fokus

Vi støtter presiseringen som handler om at habilitering og rehabilitering tar utgangspunkt i brukerens livssituasjon og mål. Dette gjør at brukerperspektivet styrkes. Vi støtter også presiseringen om at det handler om både fysiske, psykiske, kognitive og sosiale funksjoner. Dette er alle viktige aspekter med tanke på mestring, aktivitet og deltagelse for alle.

 

Tverrfagligheten kjernen i habilitering/ rehabilitering

Sandefjord kommune ser at kravet til tverrfaglighet har falt bort og at høringsnotatet åpner for at både enkelttiltak og indirekte arbeid kan defineres som rehabilitering. I tillegg setter ikke definisjonen lenger krav til brukers egeninnsats, selv om høringsnotatet så vidt omtaler det. Det trekkes inn blant annet forebygging, medisinsk behandling og opptrening i definisjonen. Alt dette kan være ledd i en rehabiliteringsprosess, men ikke rehabilitering i seg selv. Til disse enkelttiltakene har vi allerede i dag gode begreper for å forstå dem. Slik vi tolker det, så vil et bredt spekter av våre kommunale tjenester potensielt tilby habilitering-/rehabilitering basert på forslag til ny definisjon. Vi opplever den store utvidelsen av både målgruppa og utøvende fagpersoner som alene potensielt tilbyr rehabilitering, som en bekymringsfull utvanning av rehabiliteringsbegrepet.

 

Tidsaspektet som avgjørende virkemiddel

Sandefjord kommune mener at det er meget uheldig å fjerne tidsaspektet. Tvert imot ser vi dette som et viktig virkemiddel i enhver rehabiliteringsprosess for å sikre fremdrift og mulighet for å evaluere måloppnåelse. Både brukere, pårørende og fagfolk opplever det nyttig å ha en tidsramme å forholde seg til i rehabiliteringsprosessen. Vi er ikke for å ha rigide standardtid på tjenestene, som for eksempel at alle får 4 uker, men derimot ha kunnskapsbaserte tidsestimater for når det er nyttig å evaluere og evt avslutte rehabiliteringsprosessen. Vi ser at dette slår annerledes ut for brukere der prosessen defineres som habilitering og for kronikere. For disse målgruppene kan tidsbegrensning være uheldig. Vi støtter livslange tiltak på dette området, men ser ikke behovet for å kalle det rehabilitering. Sandefjord kommune anbefaler derfor å skille mellom definisjon på rehabilitering og habilitering slik at begge områder styrker sin posisjon. Det motsatte vurderer vi vil skje med ny definisjon.

 

 

Brukerrettigheter og kommunens ansvar mindre tydelig

Vi er også bekymret for hvordan denne utvidelsen vil påvirke våre innbyggeres rettigheter med tanke på habilitering og rehabilitering. Det vil være flere innbyggere som kan søke om tjenesten hab-/rehabilitering, noe som vil kunne utfordre ressurser og kompetanse i kommunen.

 

Det står i høringsnotatet at endringen av definisjon ikke vil påvirke kommunen økonomisk eller administrativt. Det samme notatet tar høyde for at flere brukergrupper ønsker tilgang til hab-/rehabiliteringstjenester. Vi vurderer at dette vil påvirke våre kommunale tjenester og dermed økonomi. Administrativt vil dette blant annet virke direkte inn på vårt pågående arbeid med kommunal rehabiliteringsplan og hvordan kommunen tildeler vedtak om rehabilitering.

Sandefjord kommune vil, i stedet for ny definisjon, foreslå justering/presisering av den gamle definisjonen og vurdere skille mellom habilitering og rehabilitering:

 

Habilitering, def:

Habilitering tar utgangspunkt i personers livssituasjon og mål om mestring og samfunnsdeltagelse.

Habilitering består av målrettet, koordinert og sammenhengende innsats der flere aktører samarbeider med bruker og pårørende om kunnskapsbaserte tiltak over tid, der formålet er at brukere, som har eller står i fare for å få begrensninger i sin fysiske, psykiske, kognitive eller sosiale funksjonsevne, skal gis mulighet til å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og samfunnsdeltagelse.

 

Rehabilitering, def:

Rehabilitering tar utgangspunkt i personers livssituasjon og mål om mestring og samfunnsdeltagelse.

Rehabilitering består av målrettede, tidsavgrensede og koordinerte prosesser der flere aktører samarbeider med bruker og pårørende om kunnskapsbaserte tiltak. Innsatsen handler om individ- og omgivelsesrettede tiltak der formålet er at brukere, som har eller står i fare for å få begrensninger i sin fysiske, psykiske, kognitive eller sosiale funksjonsevne, tilbys bistand til egen innsats for å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og samfunnsdeltagelse.

 

På grunn av svarfristen har dette høringsbrevet ikke vært behandlet politisk.

 

Med vennlig hilsen

Lise Tanum Aulie

Kommunalsjef

Helse, sosial og omsorg

Sandefjord kommune