Forsiden

Høringssvar fra Avdeling ReHabilitering, Finnmarkssykehuset

Høring, endring av definisjon

Dato: 07.11.2017

Svartype: Med merknad

Høring, endring av definisjon av habilitering og rehabilitering

Innspill til høring fra avd ReHabilitering

 

Vi mener det er riktig å endre rekkefølgen i den foreslåtte definisjonen, og organisere teksten på individ og systemnivå. På denne måten forsterkes at habilitering og rehabilitering er en prosess hos individet (individnivå), men også en definisjon på hvordan det forventes at vi skal arbeide for å imøtekomme individets behov/mål/ønsker.

Vi foreslår også å erstatte «tar utgangspunkt i» med «er forankret» i første setning, nettopp for å forsterke at det er brukerens livssituasjon og mål som er retningsgivende for det arbeidet som skal gjøres..

Definisjonen blir da:

(Individnivå):

Habilitering og rehabilitering er forankret i brukerens livssituasjon og mål.

Formålet er at brukeren, som har eller står i fare for å få begrensninger i sin fysiske, psykiske, kognitive eller sosiale funksjonsevne, skal gis mulighet til å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltagelse i utdanning og arbeidsliv, sosialt og i samfunnet.

(Systemnivå):

Habilitering og rehabilitering er målrettede samarbeidsprosesser mellom bruker, pårørende og tjenesteytere og på relevante arenaer. Prosessene kjennetegnes ved koordinerte, sammenhengende og kunnskapsbaserte tiltak fra aktørene.

 

Definisjonen bør også brukes i lovverk knyttet til skole/utdanning og arbeidsliv, ikke bare til helse- og omsorg.

Vi diskuterte også om det er behov for å ha en egen definisjon for Habilitering, men endte etter en lengre diskusjon med at det ikke er nødvendig.

Vi oppfatter at WHO sin definisjon bare er knyttet til individnivået, og lettere å forstå enn den norske som både bruker begrepet om brukeren og arbeidsmetoder.