Forsiden

Høringssvar fra Sykeshuet Innlandet HF, divisjon Habilitering og rehabilitering, Wenche Røkke

Svar på høringsbrev - endring av forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator § 3. Definisjon av habilitering og rehabilitering

Dato: 09.11.2017

Svartype: Med merknad

Svar på høringsbrev - endring av forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator § 3. Definisjon av habilitering og rehabilitering

 

Avdeling for Habilitering, Hedmark og Oppland har drøftet den nye definisjonen av habilitering og rehabilitering i ulike fora. Vi har kommet fram til følgende kommentarer:

 

  • Mye positivt med den nye definisjonen; spesielt dette med at brukeren er i fokus og at det med kunnskapsbaserte tiltak er tatt inn

 

  • Definisjonen er mer tidsriktig, men noe språktung – ikke nødvendigvis lett å forstå for våre brukere. Andre setning bør rettes til: Habilitering og rehabilitering er målrettete samarbeidsprosesser mellom bruker, pårørende og tjenesteytere på relevante arenaer.

 

 

  • Noe uklart i forhold til at prosessbegrepet er brukt – samarbeidsprosesser – hva legges i det? Vi har forståelse for at det med tidsavgrensete prosesser tas bort, men samarbeidsprosesser blir stående som noe uavklart. Det kan oppfattes som at vi i spesialisthelsetjenesten skal stå i en kontinuerlig samarbeidsprosess med brukeren og relevante tjenesteytere.

 

  • Lite fokus på brukerens egeninnsats – ansvar for egen prosess…

 

 

 

Vennlig hilsen

 

Wenche M Røkke

Avdelingssjef

Avdeling for Habilitering, Hedmark og Oppland

Divisjon Habilitering og rehabilitering, Sykehuset Innlandet