Forsiden

Høringssvar fra Sande kommune i Vestfold

Dato: 27.10.2017

Svartype: Med merknad

Høring fra hovedutvalget for helse og sosial, møte 16.10.17:

Helse – og sosialutvalget i Sande stiller seg bak helse- og omsorgsdepartementets forslag om endring av forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator § 3. Endringen gjelder definisjon av habilitering og rehabilitering.
 
Forskrift 16. desember 2011 nr. 1256 om habilitering, rehabilitering, individuell plan og koordinator § 3 skal lyde:  «Habilitering og rehabilitering skal ta utgangspunkt i brukerens livssituasjon og mål.  Habilitering og rehabilitering er målrettede samarbeidsprosesser mellom bruker, pårørende og tjenesteytere og på relevante arenaer. Prosessene kjennetegnes ved koordinerte, sammenhengende og kunnskapsbaserte tiltak fra aktørene.  Formålet er at brukeren, som har eller står i fare for å få begrensninger i sin fysiske, psykiske, kognitive eller sosiale funksjonsevne, skal gis mulighet til å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltagelse i utdanning og arbeidsliv, sosialt og i samfunnet.»