Forsiden

Høringssvar fra Oslo universitetssykehus Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering

Behov for tydeliggjøring av innhold og allokering av ressurser

Dato: 07.11.2017

Svartype: Med merknad

Rehabilitering skal ta utgangspunkt i brukerens livssituasjon og mål. Habilitering og rehabilitering er målrettede samarbeidsprosesser mellom bruker, pårørende og tjenesteytere og på relevante arenaer. Prosessene kjennetegnes ved koordinerte, sammenhengende og kunnskapsbaserte tiltak fra aktørene. Formålet er at brukeren, som har eller står i fare for å få begrensninger i sin fysiske, psykiske eller sosiale funksjonsevne, skal gis mulighet til å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse i utdanning og arbeidsliv, sosialt og i samfunnet.

Den nye definisjonen representerer en styrking av brukerinvolvering og en tydeliggjøring av det brede spekteret av målsetninger som rehabilitering har. Det er også positivt at det understrekes betydningen av koordinerte, sammenhengende og kunnskapsbaserte tiltak, og inkluderer de relevante arenaene. Det er således all grunn til å applaudere den nye definisjonen. Samtidig er det viktig å understreke at definisjonen er lite konkret i forhold til kravene til tjenestene, intervensjonene og behandlingslinjene innenfor rehabiliteringsfeltet. Det vil derfor være helt nødvendig å utarbeide evidensbaserte retningslinjer for innhold i og påfølgende kravspesifikasjoner til tjenestene mhp kompetanse og innhold på ulike nivåer (helse, utdanning og arbeid og på spesialist og primærhelsetjeneste nivå) tilpasset de ulike brukergrupper. Det bør også utarbeides kvalitetsindikatorer for de ulike tjenestene. Koordinert og sammenhengende tjenesteleveranse er godt dokumenterte kvalitetsindikatorer for en del tilstander og vil være viktige evalueringsparametre, men det bør også utvikles og implementeres et bredere spekter av kvalitetsindikatorer for rehabiliteringsfeltets tjenester. Den nye definisjonen har fjernet kravet til tidsavgrensning. Implisitt innebærer det rettigheter også for personer med mer kroniske tilstander. Sammen med det utvidede målbildet er det ingen tvil om at en sterkere satsing på rehabilitering med tilhørende ressurstilførsel til feltet vil være helt nødvendig for å kunne innfri definisjonens målsetting.