Forsiden

Høringssvar fra Fagråd for fysioterapeuter i Nordhordland

Høringssvar - endring av forskrift om habilitering og rehabilitering individuell plan og koordinator § 3. Definisjon av habilitering og rehabilitering

Dato: 09.11.2017

Svartype: Med merknad

Fagråd for fysioterapeuter i Nordhordland har diskutert departementet sitt forslag til ny §3 Definisjon av habilitering og rehabilitering, samt sett på flere innsendte høringssvar og kommet frem til et forslag til ny definisjon. 

Habilitering og rehabilitering bygger på kunnskapsbasert kunnskap og skal ta utgangspunkt i brukerens livssituasjon og mål.

Habilitering og rehabilitering er målrettede prosesser der tjenesteytere på ulike arenaer og nivåer samarbeider med brukere og deres pårørende.

Prosessene kjennetegnes ved koordinerte, sammenhengende og kunnskapsbaserte tiltak fra aktørene og formidles til brukere og evt pårørende på en slik måte at de kan ta begrunnede valg hvis de har helsemessige forutsetninger for å gjøre det.

Habilitering og rehabilitering har som formål at brukere som har, eller står i fare for å få begrensninger i sin fysiske, psykiske, kognitive eller sosiale funksjonsevne, skal gis muligheter for å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltagelse i utdanning og arbeidsliv, sosialt og i samfunnet.