Forsiden

Høringssvar fra Bekhterev Norge

Høringsuttalelse fra Bekhterev Norge Endring av forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator §3 definisjon av habilitering og rehabilitering.

Dato: 09.11.2017

Svartype: Med merknad

Vi viser til Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) høringsbrev og høringsnotat 07.09.2017 vedrørende ovennevnte høring. Deres ref: 17/3709

 

Bekhterev Norge som er tilknyttet Norsk Revmatikerforbund er positiv til departementets forslag til endring av definisjon i forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator §3 definisjon av habilitering og rehabilitering.

 

Bekhterev Norge er enig i departementets forslag om å styrke brukerperspektivet i forskriftet om habilitering og rehabilitering ved å sette pasienten og brukerens mål og behov i fokus. Vi er enige med departementet i at rehabilitering skal være en samarbeidsprosess mellom brukere og fagpersoner, og at denne prosessen må være målrettet og ha klare mål.

 

Bekhterev Norge støtter også en definisjon som ikke tidsavgrenser rehabilitering, men åpner for at rehabilitering også kan være av livslang varighet. Dette er et meget viktig tiltak for individer med kroniske sykdommer og plager. I tillegg støtter vi en anerkjennelse om at behovet for tverrfaglighet vil kunne variere over tid ut fra sykdomsaktivitet og hvor pasienten/brukeren er i sykdomsforløpet. Rehabiliteringen må ta utgangspunkt i den enkeltes individuelle behov og mål.

 

Vi slutter oss også til at et tiltak som ytes av en enkelt fagperson kan forstås som rehabilitering, og at dette inkluderes i en ny definisjon av habilitering og rehabilitering.

 

Bekhterev Norge er opptatt av at rehabilitering som gis må være helhetlig og sammenhengene og at overgangen mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten må være smidig og sømløs. Det er viktig at det i et samvalg mellom pasient - bruker og fagperson sette klare mål, iverksettes tiltak og evaluerer i hvilke grad av målene er oppnådd.

 

Implementering av definisjonen. Vår opplevelse er at det er hvordan definisjonen settes ut live som er avgjørende for hvordan den vil virke. En definisjon sier ikke noe om beskrivelse av tjeneste tiltak og til hvilken kvalitet. Til syvende og sist er det dette som er avgjørende for om en pasient settes i stand til å få et meningsfullt liv med best mulig livskvalitet, funksjons- og mestringsevne. Det må gå klart frem hvem av de profesjonelle aktørene som har ansvar for hvilke tiltak, eller hvem som skal avgjøre om kvaliteten i tiltaket er adekvat / god nok. Dette bør være tydelig ved iverksetting av definisjonen.

Vi har tro på at mål er bestemt må det utarbeides en Rehabilitering-, behandlingsplan med konkrete tiltak og at resultatet evalueres for å avdekke i hvilke grad målene nås.

Det bør også foretas en språkvask med «Klart språk»-metodikk, slik at definisjonen får den enkelhet og kraft som trengs.

 

  • konomi. Det står omtalt at det ikke vil være behov for økte økonomiske ressurser med den foreslåtte endringen. Ved en slik omfattende endring mener vi at dette med svært stor sannsynlighet vil kreves økte ressurser. Dette opplever vi at opptrappingsplanen for rehabilitering også signaliserer.

 

 

Vi håper på positiv og velvillig behandling av våre innspill.

Vedlegg