Forsiden

Høringssvar fra Overlege Jack Schjelderup, HAVO, Haukeland Universitetssjukehus

Behov for presisering og korreksjon

Dato: 20.10.2017

Svartype: Med merknad

For det første:

Annen setning inneholder en grammatikalsk feil som gjør slutten meningsløs - derfor har jeg lagt inn endringsforslag.

For det andre:

Habilitering og rehabilitering har en del til felles når det gjelder arbeidsformer, men de er to ulike fagfelt som bare overlapper i begrenset rad. Høringsnotatet inneholder gode beskrivelser av de to feltene under punkt 1.2, og jeg har brukt disse til innledning av separate definisjoner for de to fagfeltene. Jeg vil sterkt fraråde at man fortsetter å bruke en felles definisjon for habilitering og rehabilitering - dette tåkelegger hva man egentlig holder på med. 

For det tredje: 

Jeg har fjernet "har eller står i fare for å få begrensninger i sin fysiske, psykiske, kognitive eller sosiale funksjonsevne" fra definisjonen når det gjelder habilitering, for alle habiliteringspasienter har slike begrensninger. Når det gjelder rehabilitering, har jeg satt inn ordet varig her, for å unngå at pasienter som får en midlertidig og selvbegrensende funksjonsnedsettelse (f.eks. pga. en forkjølelse) skal høre med i målgruppen. Den er mer enn stor nok likevel. 

Her kommer mitt forslag:

"Habilitering skal ta utgangspunkt i brukerens livssituasjon og mål og omfatter tiltak spesielt rettet mot barn eller voksne med medfødte eller tidlig ervervede helse- og/ eller funksjonsproblemer. Habilitering består av målrettete samarbeidsprosesser mellom bruker, pårørende og tjenesteytere og skjer på relevante arenaer. Prosessene kjennetegnes ved koordinerte, sammenhengende og kunnskapsbaserte tiltak fra aktørene. Formålet er at brukeren skal gis mulighet til å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltagelse i utdanning og arbeidsliv, sosialt og i samfunnet. 

Rehabilitering skal ta utgangspunkt i brukerens livssituasjon og mål og omfatter tiltak som har som formål å bidra til at en person gjenvinner eller bevarer fysisk, mental eller sosial funksjonsevne som er tapt, eller står i fare for å tapes, på grunn av sykdom, skade eller inaktivitet. Rehabilitering består av målrettete samarbeidsprosesser mellom bruker, pårørende og tjenesteytere og skjer på relevante arenaer. Prosessene kjennetegnes ved koordinerte, sammenhengende og kunnskapsbaserte tiltak fra aktørene. Formålet er at brukeren, som har eller står i fare for å få varige begrensninger i sin fysiske, psykiske, kognitive eller sosiale funksjonsevne, skal gis mulighet til å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltagelse i utdanning og arbeidsliv, sosialt og i samfunnet."