Forsiden

Høringssvar fra Fylkesmannen i Buskerud

Høringsuttalelse fra Fylkesmannen i Buskerud til ny definisjon av habilitering og rehabilitering

Dato: 08.11.2017

Svartype: Med merknad

Fylkesmannen i Buskerud er positive til at Helse- og omsorgsdepartementet ønsker å endre definisjonen av habilitering og rehabilitering i forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator § 3. Fylkesmannen mener imidlertid at det ikke entydig kommer frem at habilitering og rehabilitering kan foregå i et livsløpsperspektiv. Vi mener at i første setning, «brukerens livssituasjon», mer beskriver her og nå, og ikke godt nok ivaretar begrepet slik det var beskrevet i punkt 1.4 «Innspill fra brukerne», s. 6 og s. 7 i høringsnotatet; «Brukerne av habiliteringstjenester har oftest et livsvarig behov for tjenester». Det fremgår også under samme punkt 1.4 at; «…. kroniske sykdommer gjør at behovet for oppfølging fra helse- og omsorgstjenesten varer livet ut».

Fylkesmannens forslag til endring: «Habilitering og rehabilitering skal ta utgangspunkt i brukerens livssituasjon og mål, i et livsløpsperspektiv.»

I andre avsnitt i forslaget til ny definisjon er det beskrevet at «Habilitering og rehabilitering er målrettede samarbeidsprosesser mellom brukere, pårørende og tjenesteytere og på relevante arenaer». Fylkesmannen mener at de ikke fremgår tydelig her at det i noen tilfeller er tilstrekkelig at kun en aktør samarbeider med pasient eller bruker for at det skal kunne kalles habilitering eller rehabilitering. Vi viser her til siste avsnitt s. 9 i høringsnotatet; «I mange sammenhenger kan det være tilstrekkelig at en aktør arbeider sammen med brukeren, for at denne oppnår funksjonsbedring eller opprettholder sin livskvalitet eller mestrer livet med sykdom».

Forslag til endring: «Habilitering og rehabilitering er målrettede samarbeidsprosesser mellom bruker, pårørende og tjenesteytere og på en eller flere relevante arenaer.»

Ettersom definisjonen skal anvendes både i kommune- og spesialisthelsetjenesten bør det derfor benyttes konsekvent begrepene bruker og pasient som terminologi, gjennomgående i hele definisjonen.

Fylkesmannen i Buskerud ønsker å fremheve at vi anser det som svært positivt at departementet har tydeliggjort at habilitering og rehabilitering ikke er begrenset til brukerens og pasientens fysiske funksjonsevne, men også inkludere andre funksjonsnedsettelser forårsaket av psykiske helseplager, rusproblemer eller kognitiv svikt, og at den nye definisjonen har tatt utgangspunkt i «Internasjonal klassifikasjon av funksjon, funksjonshemming og helse» (ICF).