Forsiden

Høringssvar fra Helse Nord RHF

Høringsuttalelse Helse Nord RHF - definisjon av habilitering og rehabilitering

Dato: 04.10.2017

Svartype: Uten merknad

Vi viser til høring på forslag om endring av forskrift om habilitering, rehabilitering, individuell plan og koordinator.

 

Det nye forslaget til definisjon tydeliggjør at fagpersonene skal ta utgangspunkt i brukerens egne mål for rehabiliteringen. Gjennom å ta ut begrepet «tidsavgrensede prosesser» har departementet også tatt hensyn til at dette i praksis har vist seg å være problematisk for kronikergruppene.

 

Departementet viser til at dagens definisjon knyttes til at flere aktører samarbeider, og at behandling gitt av en enkelt fagperson dermed av noen ikke er blitt tolket som «ekte» rehabilitering. Det er brukerens individuelle behov i rehabiliteringsprosessen som må være avgjørende for hvilken personalinnsats som skal ytes, dette vil i noen situasjoner kreve tverrfaglig innsats og i andre sammenhenger bistand fra en enkelt fagperson.

 

Helse- og omsorgsdepartementets forslag til ny definisjon av habilitering og rehabilitering er godt begrunnet i høringsnotatet, og støttes fullt ut. 

 

Vennlig hilsen

Geir  Tollåli

fagdirektør      

(sign.)