Forsiden

Høringssvar fra NHO Service og Handel

Høring- endring av forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator § 3. Definisjon av habilitering og rehabilitering.

Dato: 09.11.2017

Svartype: Med merknad

VI viser til Høringsbrev og høringsnotat om endring av forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator § 3. på regjeringen.no.

NHO Service og Handel organiserer 11 private rehabiliteringsbedrifter som driver innenfor spesialisert rehabilitering og har avtaler med helseforetakene knyttet til refusjonsordninger for pasientrehabilitering. Vår uttalelse er i forståelse med våre medlemmer innenfor spesialisert rehabilitering.

Det er bra at departementet ønsker å forsterke brukerperspektivet i definisjonen, ved å tydeliggjøre at det er brukerens mål for eget liv som skal legges til grunn ved utforming av et rehabiliteringstilbud. Vi er også positive til at det fremkommer at definisjonen fanger opp at rehabilitering er prosesser som også kan være av livslang varighet, og at behovet for tverrfaglig samarbeid og koordinering kan variere over tid i et forløp.

Vi vil sterkt vektlegge det tverrfaglige samarbeidet med brukeren i sentrum. Forskning viser at tverrfaglig samarbeid med brukeren er det som gir best rehabiliteringseffekt. Vi legger til grunn at departementet har dekket dette poenget, når det i siste setning i annet ledd står i forslag til endret paragraf 3 at "Prosessene kjennetegnes ved koordinerte, sammenhengende og kunnskapsbaserte tiltak fra aktørene"

Det er selvsagt også viktig at lovendringen fanger opp i seg at fagutvikling, forskning og innovasjoner vil påvirke hvilke behandlingsmetoder som er mest egnet over tid, og at formuleringer ikke begrenser handlingsrommet så lenge tiltakene er kunnskapsbaserte og målrettede.

NHO Service og Handel er derfor positive til endringsforslaget som foreligger i den nye definisjonen av habilitering og rehabilitering. Det er imidlertid viktig at definisjonen følges opp i praktisk handling, gjennom bruk av de mulighetene som finnes til samarbeid med privat sektor om rehabiliteringstjenestene i kommunene og spesialisthelsetjenesten. Våre medlemsbedrifter/ institusjoner kan bidra godt til å fremme de intensjonene som ligger i forslaget til endring av forskrift.

NHO Service og Handel støtter intensjonene i Departementes endringsforslag i §3 slik den er foreslått.

Torbjørn Furulund

Seniorrådgiver, Helse og Velferd

+47 23 08 86 77/+47 93 67 80 97

tf@nhoservice.no

NHO Service og Handel

Middelthunsgt. 27, Postboks 5473 Majorstuen, 0305 Oslo +47 23 08 86 50

nhoservice.no | facebook.com/nhoservice | twitter.com/nhoservice

 

 

 


Vedlegg