Forsiden

Høringssvar fra Lenvik kommune

endring av forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator § 3. Definisjon av habilitering og rehabilitering

Dato: 02.10.2017

Svartype: Uten merknad

Svar høringsbrev - endring av forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator § 3.

Definisjon av habilitering og rehabilitering

 

«Habilitering og rehabilitering skal ta utgangspunkt i brukerens livssituasjon og mål.

 

Habilitering og rehabilitering er målrettede samarbeidsprosesser mellom bruker, pårørende og tjenesteytere og på relevante arenaer. Prosessene kjennetegnes ved koordinerte, sammenhengende og kunnskapsbaserte tiltak fra aktørene.

 

Formålet er at brukeren, som har eller står i fare for å få begrensninger i sin fysiske, psykiske, kognitive eller sosiale funksjonsevne, skal gis mulighet til å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltagelse i utdanning og arbeidsliv, sosialt og i samfunnet»

 

Lenvik kommune mener at forslag til forskriftsendring er på sin plass. Fra departementets side er formålet med å endre definisjonen ment å forsterke brukerperspektivet i tråd med målet om pasientens helsetjeneste. Med bakgrunn i dette, er en tydeliggjøring av definisjonen på at det er pasienten og brukerens mål for eget liv som skal legges til grunn ved utforming av habiliterings- og rehabiliteringstilbudet, veldig bra..

 

I tillegg fanger definisjonen opp at habilitering og rehabilitering er prosesser som både kan være tidsavgrenset og av livslang varighet og at behovet for tverrfaglig samarbeid og koordinering kan variere over tid i et forløp. Endringsforslaget fastsetter en definisjon av habilitering/rehabilitering som på en bedre måte beskriver og avgrenser hva som er å anse for en naturlig del av et behandlingsforløp, samtidig som det gir en bedre beskrivelse av formål med behandlingen og pasientens/brukerens ønsker og medvirkning.

 

Definisjonen endrer ikke  pasienten eller brukerens rettigheter etter pasient- og brukerrettighetsloven.

 

 

Med hilsen

 

Margrethe Hagerupsen

Rådmann