Forsiden

Høringssvar fra Høgskolen i Innlandet

HØRINGSUTTALELSE PÅ FORSLAG TIL ENDRING AV DEFINISJON AV HABILITERING OG REHABILITERING

Dato: 07.11.2017

Svartype: Med merknad

Generelle kommentarer

 

Høgskolen i Innlandet støtter forslaget om at brukerperspektivet tydeliggjøres i definisjonen. I lovverket understrekes at pasientens/brukerens behov vurderes uten at dette reflekteres i definisjonen. Den helhetlige helse og sosialfaglige vurdering av pasientens behov og mål bør derfor også reflekteres i definisjonen.

Det synes videre fornuftig å tone ned tidsavgrensningsbegrepet av den grunn at kroniske grupper vil ha behov for oppfølging over lang tid det er vanskelig å tidfeste. Dette vil være en dynamisk og individuell prosess som det også kan være fornuftig å synliggjøre i definisjonen.

Tjenesteytere er et instrumentelt begrep som i liten grad reflekterer en samarbeidsprosess mellom brukeren og aktuelt støttespillere, være seg profesjonelle eller likemenn og frivillige. En tverrfaglig vurdering bør tydeliggjøres for å sikre en kvalitetsmessig god oppfølging.

Det støttes at arbeidsliv og utdanning gjøres eksplisitt i definisjonen.

 

Innspill til definisjonen

Med bakgrunn i den overfor nevnte argumentasjonen foreslår vi følgende endring i den foreliggende definisjonen:

«Habilitering og rehabilitering skal ta utgangspunkt i brukerens livssituasjon, behov og mål.

Habilitering og rehabilitering er målrettede, dynamiske samarbeidsprosesser mellom bruker, pårørende, samarbeidspartnere på relevante arenaer. Prosessene kjennetegnes ved koordinerte, sammenhengende og kunnskapsbaserte habilitering og rehabiliteringsforløp.

Formålet er at brukeren, som har eller står i fare for å få begrensninger i sin fysiske, psykiske , kognitive og sosiale funksjonsevne, skal gis mulighet til å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse i utdanning, arbeidsliv, sosialt og i samfunnet.»          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innspill til definisjonen

Med bakgrunn i den overfor nevnte argumentasjonen foreslår vi følgende endring i den foreliggende definisjonen (endringer markert med gult):

«Habilitering og rehabilitering skal ta utgangspunkt i brukerens livssituasjon, behov og mål.

Habilitering og rehabilitering er målrettede, dynamiske samarbeidsprosesser mellom bruker, pårørende, samarbeidspartnere på relevante arenaer. Prosessene kjennetegnes ved koordinerte, sammenhengende og kunnskapsbaserte habilitering og rehabiliteringsforløp.

Formålet er at brukeren, som har eller står i fare for å få begrensninger i sin fysiske, psykiske , kognitive og sosiale funksjonsevne, skal gis mulighet til å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse i utdanning, arbeidsliv, sosialt og i samfunnet.»          

 

 

 

                                                                                                            l