Forsiden

Høringssvar fra Helse Sør-Øst RHF

Høringssvar fra Helse Sør-Øst RHF

Dato: 09.11.2017

Svartype: Med merknad

1

Høringssvar fra Helse Sør-Øst RHF

Det vises til høringsbrev av 7. september 2017 vedrørende endring av forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator § 3. Definisjon av habilitering og rehabilitering. Høringsfrist 9. november 2017.

Det framgår av høringsbrevet at formålet med forslag til ny definisjon er:

 å forsterke brukerperspektivet, ved å tydeliggjøre i definisjonen at det er pasienten og brukerens mål for eget liv som skal legges til grunn ved utformingen av habiliterings- og rehabiliteringstilbudet

 at definisjonen skal fange opp at habilitering og rehabilitering er prosesser som både kan være tidsavgrenset og av livslang varighet, og

 at behovet for tverrfaglig samarbeid og koordinering kan variere over tid i et forløp.

Ifølge høringsbrevet er tiltaket en oppfølging av Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering 2017-2019.

Departementets forslag § 3:

Habilitering og rehabilitering skal ta utgangspunkt i brukerens livssituasjon og mål.

Habilitering og rehabilitering er målrettede samarbeidsprosesser mellom bruker, pårørende og tjenesteyter og på relevante arenaer. Prosessene kjennetegnes ved koordinerte, sammenhengende og kunnskapsbaserte tiltak fra aktørene.

Formålet er at brukeren, som har eller står i fare for å få begrensninger i sin fysiske, psykiske, kognitive eller sosiale funksjonsevne, skal gis mulighet til å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse i utdanning og arbeidsliv, sosialt og i samfunnet.

Helse Sør-Øst RHF vil i hovedsak støtte Helse- og omsorgsdepartementets forslag til ny § 3, men har noen kommentarer knyttet til:

 Positive endringer i forslag til ny definisjon.

 Forslag til forbedringer.

 Utfordringer knyttet til enkelte av vurderingene i høringsnotatet.

Positive endringer:

 Brukerperspektivet er tydeliggjort.

 Skillet mellom medisinsk-, sosial- og psykososial habilitering og rehabilitering utviskes og det tydeliggjøres i høringsnotatet bl.a. i punkt 3 «at habilitering og rehabilitering ikke er

2

 

begrenset til brukerens fysiske funksjonsevne, men også inkluderer andre funksjonsnedsettelser forårsaket av psykisk helseplager, rusproblemer eller kognitiv svikt».

 Ytterligere forsterkning av at habilitering og rehabilitering defineres som samarbeidsprosesser, samt klargjøring av at forskriften i sin definisjon av habilitering og rehabilitering dermed ikke reflekterer spesifikke tjenesteområder.

 En presisering om at pårørende kan være en del av samarbeidsprosessene.

 Formålet er tydeliggjort med en konkretisering om deltakelse i utdanning og arbeidsliv.

 Det blir i høringsnotatet vist til at mange brukere vil ha behov for oppfølging fra helse- og omsorgstjenestene livet ut, og at tidsbegrensingen i definisjonen som ligger i gjeldende forskrift foreslås fjernet. Dette støttes, men samtidig er det viktig at personer med kroniske sykdommer og lidelser vil ha behov for jevnlig å evaluere hensiktsmessigheten av tiltak. Tidsaspektet må derfor fortsatt være en sentral del av et systematisk arbeid for å oppnå målrettede samarbeidsprosesser.

Forlag til forbedringer:

 Brukerperspektivet kan spisses ytterligere ved å presisere at prosessene er «individuelt tilpasset» og at behandlere og pasient sammen finner frem til tiltak og behandling som er tilpasset brukerens individuelle behov, ressurser og mål. «Behov og ressurser» bør inn i definisjonen.

 Begrepet «evaluering» bør inn i definisjonen. Evaluering av tiltak gjøres i dag i altfor liten grad.

 Det er åpenbart og selvsagt at samarbeidsprosessene må foregå på relevante arenaer. Begrepet «relevante arenaer» foreslå at taes ut.

 Det kan argumenteres for at «funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltagelse» vil innebære livskvalitet. Helse Sør-Øst RHF mener allikevel at Helse- og omsorgsdepartementet bør vurdere å innarbeide begrepet «livskvalitet» under omtale av samarbeidsprosessenes formål.

 Det følger av gjeldende definisjon at «Habilitering og rehabilitering er tidsavgrensede, planlagte prosesser med klare mål og virkemidler». Helse Sør-Øst RHF har merket seg at «planlagte» er tatt ut av forslaget til ny definisjon. Vi legger til grunn at begrepet «målrettet» i forslaget til ny definisjon innebærer at prosessene fra tjenesteyternes side skal være planlagt. Det foreslås allikevel at Helse- og omsorgsdepartementet vurderer å innarbeide begrepet «planlagt» i den nye definisjonen.

 Vi stiller også spørsmål ved formuleringen «aktørene» i forslaget til ny definisjon. Det fremgår at bruker/pasient selv er den sentrale aktøren og at pårørende også kan være deltager i samarbeidsprosessene Det foreslås derfor at «tjenesteyter» erstatter «aktør» i andre setning i andre avsnitt.

Utfordringer knyttet til vurderingene i Høringsnotatet rundt endret krav til tverrfaglighet 3

Det står i høringsnotatet under kapittel 3. Departementets vurderinger og forslag (s 8): I mange sammenhenger kan det være tilstrekkelig at en aktør arbeider sammen med brukeren, for at denne oppnår funksjonsbedring eller opprettholder sin livskvalitet eller mestrer livet med sykdom.

Helse Sør-Øst RHF legger til grunn at endringen i definisjonen ikke innebærer endringer i krav til/føringer for hvilke tjenester de ulike nivå i helsetjenesten skal bidra med, eller hvordan tjenester skal registreres og finansieres.

Helse Sør-Øst RHF legger til grunn at følgende formuleringer i Veileder for habilitering og rehabilitering under kapittel 2 Formål og overordnede prinsipper for habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator (s 11 og 13) fortsatt er gjeldende og omfatter alle relevante tjenester/tjenesteområder.

Dvs at:

Habiliterings- og rehabiliteringstilbudet skal være samordnet, tverrfaglig og planlagt. Dette er sentrale prosesskrav innen habilitering og rehabilitering. Målet er både å sikre god kvalitet for pasient og bruker, og effektiv ressursutnyttelse.

Målgruppene for habilitering og rehabilitering kjennetegnes ved behov for flere tiltak satt i system over definerte tidsrom og hvor målrettet samhandling er en sentral faktor for resultatet. Tverrfaglig tilnærming gjelder både ved kartlegging av behov, gjennomføring og evaluering.

Helse Sør-Øst RHF sitt forslag til ny definisjon

Habilitering og rehabilitering skal ta utgangspunkt i brukerens livssituasjon behov, ressurser, og mål.

Habilitering og rehabilitering er samarbeidsprosesser mellom bruker, pårørende og tjenesteyter. Prosessene kjennetegnes ved målrettede, planlagte, koordinerte, sammenhengende, regelmessig evaluerte og kunnskapsbaserte tiltak fra tjenesteyterne.

Formålet er at brukeren, som har eller står i fare for å få begrensninger i sin fysiske, psykiske, kognitive eller sosiale funksjonsevne, skal gis mulighet til å oppnå best mulig livskvalitet gjennom funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse i utdanning og arbeidsliv, sosialt og i samfunnet.

Oppsummering og avslutning

Helse Sør-Øst RHF støtter intensjon og hovedtrekk i den foreslåtte nye definisjonen. Det er særlig positivt at det er tydeliggjort i definisjonen at habilitering og rehabilitering ikke er begrenset til brukerens fysiske funksjonsevne, men også inkluderer andre funksjonsnedsettelser forårsaket av psykisk helseplager, rusproblemer eller kognitiv svikt og således vil omfatte alle relevante tjenesteområder. I høringssvaret foreslår vi enkelte forbedringspunkter slik det redegjøres for ovenfor.

Vi legger til grunn at endret definisjon handler om vektlegging av brukers/pasients behov, ressurser og mål og samarbeidsprosesser. Videre at definisjonen ikke innebærer endringer i oppgavefordelingen mellom nivåene i helsetjenestene eller utvidelser eller innskrenkninger i forhold til det totale ansvaret for de ulike nivåene.

Høringsnotatet er utarbeidet av fagansvarlige innenfor rehabilitering, habilitering, psykisk helsevern, TSB, Samhandling og brukermedvirkning og to brukerrepresentanter fra regionalt brukerutvalg i Helse Sør-Øst. 4

Det regionale brukerutvalgets innspill til Helse Sør-Øst RHF sitt høringssvar vedlegges:

Brukerutvalgets høringsuttalelse - Endring

1

Høringssvar fra Helse Sør-Øst RHF

Det vises til høringsbrev av 7. september 2017 vedrørende endring av forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator § 3. Definisjon av habilitering og rehabilitering. Høringsfrist 9. november 2017.

Det framgår av høringsbrevet at formålet med forslag til ny definisjon er:

 å forsterke brukerperspektivet, ved å tydeliggjøre i definisjonen at det er pasienten og brukerens mål for eget liv som skal legges til grunn ved utformingen av habiliterings- og rehabiliteringstilbudet

 at definisjonen skal fange opp at habilitering og rehabilitering er prosesser som både kan være tidsavgrenset og av livslang varighet, og

 at behovet for tverrfaglig samarbeid og koordinering kan variere over tid i et forløp.

Ifølge høringsbrevet er tiltaket en oppfølging av Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering 2017-2019.

Departementets forslag § 3:

Habilitering og rehabilitering skal ta utgangspunkt i brukerens livssituasjon og mål.

Habilitering og rehabilitering er målrettede samarbeidsprosesser mellom bruker, pårørende og tjenesteyter og på relevante arenaer. Prosessene kjennetegnes ved koordinerte, sammenhengende og kunnskapsbaserte tiltak fra aktørene.

Formålet er at brukeren, som har eller står i fare for å få begrensninger i sin fysiske, psykiske, kognitive eller sosiale funksjonsevne, skal gis mulighet til å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse i utdanning og arbeidsliv, sosialt og i samfunnet.

Helse Sør-Øst RHF vil i hovedsak støtte Helse- og omsorgsdepartementets forslag til ny § 3, men har noen kommentarer knyttet til:

 Positive endringer i forslag til ny definisjon.

 Forslag til forbedringer.

 Utfordringer knyttet til enkelte av vurderingene i høringsnotatet.

Positive endringer:

 Brukerperspektivet er tydeliggjort.

 Skillet mellom medisinsk-, sosial- og psykososial habilitering og rehabilitering utviskes og det tydeliggjøres i høringsnotatet bl.a. i punkt 3 «at habilitering og rehabilitering ikke er

2

 

begrenset til brukerens fysiske funksjonsevne, men også inkluderer andre funksjonsnedsettelser forårsaket av psykisk helseplager, rusproblemer eller kognitiv svikt».

 Ytterligere forsterkning av at habilitering og rehabilitering defineres som samarbeidsprosesser, samt klargjøring av at forskriften i sin definisjon av habilitering og rehabilitering dermed ikke reflekterer spesifikke tjenesteområder.

 En presisering om at pårørende kan være en del av samarbeidsprosessene.

 Formålet er tydeliggjort med en konkretisering om deltakelse i utdanning og arbeidsliv.

 Det blir i høringsnotatet vist til at mange brukere vil ha behov for oppfølging fra helse- og omsorgstjenestene livet ut, og at tidsbegrensingen i definisjonen som ligger i gjeldende forskrift foreslås fjernet. Dette støttes, men samtidig er det viktig at personer med kroniske sykdommer og lidelser vil ha behov for jevnlig å evaluere hensiktsmessigheten av tiltak. Tidsaspektet må derfor fortsatt være en sentral del av et systematisk arbeid for å oppnå målrettede samarbeidsprosesser.

Forlag til forbedringer:

 Brukerperspektivet kan spisses ytterligere ved å presisere at prosessene er «individuelt tilpasset» og at behandlere og pasient sammen finner frem til tiltak og behandling som er tilpasset brukerens individuelle behov, ressurser og mål. «Behov og ressurser» bør inn i definisjonen.

 Begrepet «evaluering» bør inn i definisjonen. Evaluering av tiltak gjøres i dag i altfor liten grad.

 Det er åpenbart og selvsagt at samarbeidsprosessene må foregå på relevante arenaer. Begrepet «relevante arenaer» foreslå at taes ut.

 Det kan argumenteres for at «funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltagelse» vil innebære livskvalitet. Helse Sør-Øst RHF mener allikevel at Helse- og omsorgsdepartementet bør vurdere å innarbeide begrepet «livskvalitet» under omtale av samarbeidsprosessenes formål.

 Det følger av gjeldende definisjon at «Habilitering og rehabilitering er tidsavgrensede, planlagte prosesser med klare mål og virkemidler». Helse Sør-Øst RHF har merket seg at «planlagte» er tatt ut av forslaget til ny definisjon. Vi legger til grunn at begrepet «målrettet» i forslaget til ny definisjon innebærer at prosessene fra tjenesteyternes side skal være planlagt. Det foreslås allikevel at Helse- og omsorgsdepartementet vurderer å innarbeide begrepet «planlagt» i den nye definisjonen.

 Vi stiller også spørsmål ved formuleringen «aktørene» i forslaget til ny definisjon. Det fremgår at bruker/pasient selv er den sentrale aktøren og at pårørende også kan være deltager i samarbeidsprosessene Det foreslås derfor at «tjenesteyter» erstatter «aktør» i andre setning i andre avsnitt.

Utfordringer knyttet til vurderingene i Høringsnotatet rundt endret krav til tverrfaglighet 3

Det står i høringsnotatet under kapittel 3. Departementets vurderinger og forslag (s 8): I mange sammenhenger kan det være tilstrekkelig at en aktør arbeider sammen med brukeren, for at denne oppnår funksjonsbedring eller opprettholder sin livskvalitet eller mestrer livet med sykdom.

Helse Sør-Øst RHF legger til grunn at endringen i definisjonen ikke innebærer endringer i krav til/føringer for hvilke tjenester de ulike nivå i helsetjenesten skal bidra med, eller hvordan tjenester skal registreres og finansieres.

Helse Sør-Øst RHF legger til grunn at følgende formuleringer i Veileder for habilitering og rehabilitering under kapittel 2 Formål og overordnede prinsipper for habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator (s 11 og 13) fortsatt er gjeldende og omfatter alle relevante tjenester/tjenesteområder.

Dvs at:

Habiliterings- og rehabiliteringstilbudet skal være samordnet, tverrfaglig og planlagt. Dette er sentrale prosesskrav innen habilitering og rehabilitering. Målet er både å sikre god kvalitet for pasient og bruker, og effektiv ressursutnyttelse.

Målgruppene for habilitering og rehabilitering kjennetegnes ved behov for flere tiltak satt i system over definerte tidsrom og hvor målrettet samhandling er en sentral faktor for resultatet. Tverrfaglig tilnærming gjelder både ved kartlegging av behov, gjennomføring og evaluering.

Helse Sør-Øst RHF sitt forslag til ny definisjon

Habilitering og rehabilitering skal ta utgangspunkt i brukerens livssituasjon behov, ressurser, og mål.

Habilitering og rehabilitering er samarbeidsprosesser mellom bruker, pårørende og tjenesteyter. Prosessene kjennetegnes ved målrettede, planlagte, koordinerte, sammenhengende, regelmessig evaluerte og kunnskapsbaserte tiltak fra tjenesteyterne.

Formålet er at brukeren, som har eller står i fare for å få begrensninger i sin fysiske, psykiske, kognitive eller sosiale funksjonsevne, skal gis mulighet til å oppnå best mulig livskvalitet gjennom funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse i utdanning og arbeidsliv, sosialt og i samfunnet.

Oppsummering og avslutning

Helse Sør-Øst RHF støtter intensjon og hovedtrekk i den foreslåtte nye definisjonen. Det er særlig positivt at det er tydeliggjort i definisjonen at habilitering og rehabilitering ikke er begrenset til brukerens fysiske funksjonsevne, men også inkluderer andre funksjonsnedsettelser forårsaket av psykisk helseplager, rusproblemer eller kognitiv svikt og således vil omfatte alle relevante tjenesteområder. I høringssvaret foreslår vi enkelte forbedringspunkter slik det redegjøres for ovenfor.

Vi legger til grunn at endret definisjon handler om vektlegging av brukers/pasients behov, ressurser og mål og samarbeidsprosesser. Videre at definisjonen ikke innebærer endringer i oppgavefordelingen mellom nivåene i helsetjenestene eller utvidelser eller innskrenkninger i forhold til det totale ansvaret for de ulike nivåene.

Høringsnotatet er utarbeidet av fagansvarlige innenfor rehabilitering, habilitering, psykisk helsevern, TSB, Samhandling og brukermedvirkning og to brukerrepresentanter fra regionalt brukerutvalg i Helse Sør-Øst. 4

Det regionale brukerutvalgets innspill til Helse Sør-Øst RHF sitt høringssvar vedlegges:

Brukerutvalgets høringsuttalelse - Endring

1

Høringssvar fra Helse Sør-Øst RHF

Det vises til høringsbrev av 7. september 2017 vedrørende endring av forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator § 3. Definisjon av habilitering og rehabilitering. Høringsfrist 9. november 2017.

Det framgår av høringsbrevet at formålet med forslag til ny definisjon er:

 å forsterke brukerperspektivet, ved å tydeliggjøre i definisjonen at det er pasienten og brukerens mål for eget liv som skal legges til grunn ved utformingen av habiliterings- og rehabiliteringstilbudet

 at definisjonen skal fange opp at habilitering og rehabilitering er prosesser som både kan være tidsavgrenset og av livslang varighet, og

 at behovet for tverrfaglig samarbeid og koordinering kan variere over tid i et forløp.

Ifølge høringsbrevet er tiltaket en oppfølging av Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering 2017-2019.

Departementets forslag § 3:

Habilitering og rehabilitering skal ta utgangspunkt i brukerens livssituasjon og mål.

Habilitering og rehabilitering er målrettede samarbeidsprosesser mellom bruker, pårørende og tjenesteyter og på relevante arenaer. Prosessene kjennetegnes ved koordinerte, sammenhengende og kunnskapsbaserte tiltak fra aktørene.

Formålet er at brukeren, som har eller står i fare for å få begrensninger i sin fysiske, psykiske, kognitive eller sosiale funksjonsevne, skal gis mulighet til å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse i utdanning og arbeidsliv, sosialt og i samfunnet.

Helse Sør-Øst RHF vil i hovedsak støtte Helse- og omsorgsdepartementets forslag til ny § 3, men har noen kommentarer knyttet til:

 Positive endringer i forslag til ny definisjon.

 Forslag til forbedringer.

 Utfordringer knyttet til enkelte av vurderingene i høringsnotatet.

Positive endringer:

 Brukerperspektivet er tydeliggjort.

 Skillet mellom medisinsk-, sosial- og psykososial habilitering og rehabilitering utviskes og det tydeliggjøres i høringsnotatet bl.a. i punkt 3 «at habilitering og rehabilitering ikke er

2

 

begrenset til brukerens fysiske funksjonsevne, men også inkluderer andre funksjonsnedsettelser forårsaket av psykisk helseplager, rusproblemer eller kognitiv svikt».

 Ytterligere forsterkning av at habilitering og rehabilitering defineres som samarbeidsprosesser, samt klargjøring av at forskriften i sin definisjon av habilitering og rehabilitering dermed ikke reflekterer spesifikke tjenesteområder.

 En presisering om at pårørende kan være en del av samarbeidsprosessene.

 Formålet er tydeliggjort med en konkretisering om deltakelse i utdanning og arbeidsliv.

 Det blir i høringsnotatet vist til at mange brukere vil ha behov for oppfølging fra helse- og omsorgstjenestene livet ut, og at tidsbegrensingen i definisjonen som ligger i gjeldende forskrift foreslås fjernet. Dette støttes, men samtidig er det viktig at personer med kroniske sykdommer og lidelser vil ha behov for jevnlig å evaluere hensiktsmessigheten av tiltak. Tidsaspektet må derfor fortsatt være en sentral del av et systematisk arbeid for å oppnå målrettede samarbeidsprosesser.

Forlag til forbedringer:

 Brukerperspektivet kan spisses ytterligere ved å presisere at prosessene er «individuelt tilpasset» og at behandlere og pasient sammen finner frem til tiltak og behandling som er tilpasset brukerens individuelle behov, ressurser og mål. «Behov og ressurser» bør inn i definisjonen.

 Begrepet «evaluering» bør inn i definisjonen. Evaluering av tiltak gjøres i dag i altfor liten grad.

 Det er åpenbart og selvsagt at samarbeidsprosessene må foregå på relevante arenaer. Begrepet «relevante arenaer» foreslå at taes ut.

 Det kan argumenteres for at «funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltagelse» vil innebære livskvalitet. Helse Sør-Øst RHF mener allikevel at Helse- og omsorgsdepartementet bør vurdere å innarbeide begrepet «livskvalitet» under omtale av samarbeidsprosessenes formål.

 Det følger av gjeldende definisjon at «Habilitering og rehabilitering er tidsavgrensede, planlagte prosesser med klare mål og virkemidler». Helse Sør-Øst RHF har merket seg at «planlagte» er tatt ut av forslaget til ny definisjon. Vi legger til grunn at begrepet «målrettet» i forslaget til ny definisjon innebærer at prosessene fra tjenesteyternes side skal være planlagt. Det foreslås allikevel at Helse- og omsorgsdepartementet vurderer å innarbeide begrepet «planlagt» i den nye definisjonen.

 Vi stiller også spørsmål ved formuleringen «aktørene» i forslaget til ny definisjon. Det fremgår at bruker/pasient selv er den sentrale aktøren og at pårørende også kan være deltager i samarbeidsprosessene Det foreslås derfor at «tjenesteyter» erstatter «aktør» i andre setning i andre avsnitt.

Utfordringer knyttet til vurderingene i Høringsnotatet rundt endret krav til tverrfaglighet 3

Det står i høringsnotatet under kapittel 3. Departementets vurderinger og forslag (s 8): I mange sammenhenger kan det være tilstrekkelig at en aktør arbeider sammen med brukeren, for at denne oppnår funksjonsbedring eller opprettholder sin livskvalitet eller mestrer livet med sykdom.

Helse Sør-Øst RHF legger til grunn at endringen i definisjonen ikke innebærer endringer i krav til/føringer for hvilke tjenester de ulike nivå i helsetjenesten skal bidra med, eller hvordan tjenester skal registreres og finansieres.

Helse Sør-Øst RHF legger til grunn at følgende formuleringer i Veileder for habilitering og rehabilitering under kapittel 2 Formål og overordnede prinsipper for habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator (s 11 og 13) fortsatt er gjeldende og omfatter alle relevante tjenester/tjenesteområder.

Dvs at:

Habiliterings- og rehabiliteringstilbudet skal være samordnet, tverrfaglig og planlagt. Dette er sentrale prosesskrav innen habilitering og rehabilitering. Målet er både å sikre god kvalitet for pasient og bruker, og effektiv ressursutnyttelse.

Målgruppene for habilitering og rehabilitering kjennetegnes ved behov for flere tiltak satt i system over definerte tidsrom og hvor målrettet samhandling er en sentral faktor for resultatet. Tverrfaglig tilnærming gjelder både ved kartlegging av behov, gjennomføring og evaluering.

Helse Sør-Øst RHF sitt forslag til ny definisjon

Habilitering og rehabilitering skal ta utgangspunkt i brukerens livssituasjon behov, ressurser, og mål.

Habilitering og rehabilitering er samarbeidsprosesser mellom bruker, pårørende og tjenesteyter. Prosessene kjennetegnes ved målrettede, planlagte, koordinerte, sammenhengende, regelmessig evaluerte og kunnskapsbaserte tiltak fra tjenesteyterne.

Formålet er at brukeren, som har eller står i fare for å få begrensninger i sin fysiske, psykiske, kognitive eller sosiale funksjonsevne, skal gis mulighet til å oppnå best mulig livskvalitet gjennom funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse i utdanning og arbeidsliv, sosialt og i samfunnet.

Oppsummering og avslutning

Helse Sør-Øst RHF støtter intensjon og hovedtrekk i den foreslåtte nye definisjonen. Det er særlig positivt at det er tydeliggjort i definisjonen at habilitering og rehabilitering ikke er begrenset til brukerens fysiske funksjonsevne, men også inkluderer andre funksjonsnedsettelser forårsaket av psykisk helseplager, rusproblemer eller kognitiv svikt og således vil omfatte alle relevante tjenesteområder. I høringssvaret foreslår vi enkelte forbedringspunkter slik det redegjøres for ovenfor.

Vi legger til grunn at endret definisjon handler om vektlegging av brukers/pasients behov, ressurser og mål og samarbeidsprosesser. Videre at definisjonen ikke innebærer endringer i oppgavefordelingen mellom nivåene i helsetjenestene eller utvidelser eller innskrenkninger i forhold til det totale ansvaret for de ulike nivåene.

Høringsnotatet er utarbeidet av fagansvarlige innenfor rehabilitering, habilitering, psykisk helsevern, TSB, Samhandling og brukermedvirkning og to brukerrepresentanter fra regionalt brukerutvalg i Helse Sør-Øst. 4

Det regionale brukerutvalgets innspill til Helse Sør-Øst RHF sitt høringssvar vedlegges:

Brukerutvalgets høringsuttalelse - Endring

Vedlegg