Forsiden

Høringssvar fra Bø kommune

Høyringssvar frå Bø kommune

Dato: 08.11.2017

Svartype: Med merknad

Regjeringa varsla i Opptrappingsplanen for habilitering og rehabilitering 2017-2019 at det var behov for å revidere definisjonen av omgrepa habilitering og rehabilitering slik dei er framstilt i gjeldande forskrift:

«Habilitering og rehabilitering er tidsavgrensede, planlagte prosesser med klare mål og virkemidler, hvor flere aktører samarbeider om å gi nødvendig bistand til pasientens og brukerens egen innsats for å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse sosialt og i samfunnet»

Dagens definisjon er godt innarbeida og kjent i både fag- og brukarmiljø, men møter kritikk på nokre sentrale punkt:

  • Brukarperspektivet manglar
  • At habilitering og rehabilitering definerast som tidsavgrensa prosessar
  • Ein innskrenka tolking av ordlyden «Hvor fleire aktører samarbeider» kan ekskludere tiltak i et pasientforløp, dvs. at ein tenkjer at fleire aktørar må samarbeide om same tiltak for at det skal kunne omtalast/registrerast som rehabilitering

På bakgrunn av innspel frå fagmiljøa og brukarorganisasjonar (sjå vedlegg) har departementet landa på følgjande ordlyd:

«Habilitering og rehabilitering skal ta utgangspunkt i brukerens livssituasjon og mål.

Habilitering og rehabilitering er målrettede samarbeidsprosesser mellom bruker, pårørende og tjenesteytere og på relevante arenaer. Prosessene kjennetegnes ved koordinerte, sammenhengende og kunnskapsbaserte tiltak fra aktørene. Formålet er at brukeren, som har eller står i fare for å få begrensninger i sin fysiske, psykiske, kognitive eller sosiale funksjonsevne, skal gis mulighet til å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltagelse i utdanning og arbeidsliv, sosialt og i samfunnet»

 

Vurdering frå Bø kommune:

Vi støttar opp under dei endringsforslaga som er lagt fram i høyringsnotatet frå Helse- og omsorgsdepartementet.