Forsiden

Høringssvar fra Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering, Rehabiliteringssenteret AiR

Arbeidslivsperspektivet i rehabilitering

Dato: 08.11.2017

Svartype: Med merknad

Det vises til høring av 7. september 2017 hvor det foreslås endringer i forskrift om habilitering og rehabilitering med høringsfrist 9. november 2017.

I høringsnotatet beskrives det flere grunner til ønske om å endre den foreliggende forskrift, og da særlig definisjonen. Det gjelder blant annet innspill om at dagens definisjon:

  • Mangler brukerperspektivet
  • Ikke fanger kronikeres behov for mer kontinuerlige prosesser i et livsløpsperspektiv, slik at formuleringer som «tidsavgrensede, planlagte prosesser» samsvarer dårlig med deres behov,
  • Kan ekskludere tiltak som følge av en innskrenket tolkning av ordlyden «hvor flere aktører samarbeider»

Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering på Rehabiliteringssenteret AiR, er enig med Helse- og omsorgsdepartementets forslag til definisjon når det gjelder betydningen av å inkludere formuleringer som at «Habilitering og rehabilitering skal ta utgangspunkt i brukerens livssituasjon og mål». I likhet med Sunnaas, vil vi gjerne synliggjøre og forsterke det faglige fundamentet som habilitering og rehabilitering bygger på i det første avsnittet, inkludert det samspillet som er mellom fagkunnskap og brukerperspektiv/-interesser.

I annen del av definisjonen av habilitering og rehabilitering er det lagt vekt på å få fram samarbeidsprosessene «mellom brukere, pårørende og tjenesteytere og på relevante arenaer». Vektlegging av samarbeidet med ulike aktører i leveranse av habilitering og rehabilitering ser vi som sentralt innen arbeidsrettet rehabilitering. Ut fra et fag- og arbeidslivsperspektiv, kunne vi imidlertid tenke oss noe mer presise formuleringer som gir en tydelig retning og bevisstgjøring i forhold til viktige elementer i en rehabiliteringsprosess. Ikke minst ønsker vi at arbeidslivsperspektivet ble enda tydeligere. Tjenesteytere innen habilitering og rehabilitering skal ikke bare samarbeide med brukere og deres pårørende, men også skole, arbeidsgiver og/eller Nav når det er relevant.

Formuleringer som «på relevante arenaer» kan med fordel også spisses ved å nevne de viktigste arenaene. Ved å bli mer presis ved omtale av aktører og arenaer, tror vi det vil skape større bevissthet om aktører som er og bør være involvert. Ulempen med å omtale mulige aktører er at definisjonen kan bli for komplisert og vi anerkjenner at arbeidsliv nevnes senere. I tredje del av definisjonen presiseres at «utdanning og arbeidsliv» også er områder der brukeren av tjenestene skal gis mulighet «til å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltagelse». Vi foreslår at det i annet avsnitt skrives at det er «…målrettete samarbeidsprosesser mellom bruker, pårørende, tjenesteytere og andre aktører på de relevante arenaer». Alternativt at både aktører og arenaer utdypes mer.

Når det gjelder utelatelse av «tidsavgrensede, planlagte prosesser», forstår vi at det er brukere som har livslange og varierende behov for tjenester, og at «tidsavgrensede planlagte prosesser» ikke samsvarer med disse behovene. Tjenester i spesialisthelsetjenesten har imidlertid typisk et tidsavgrenset forløp. For å inkludere dette kunne en formulering i starten av definisjonens andre avsnitt vært: «Habilitering og rehabilitering er målrettede, ofte tidsavgrensede, prosesser der tjenesteytere …».

I likhet med Sunnaas, synes vi også det er viktig å få fram fagpersonellets ansvar for å formidle kunnskap til brukere på en slik måte at de, i den grad de har forutsetninger for det, settes i stand til kan ta egne begrunnede valg. Det er ikke et likeverdig samarbeid i denne relasjonen, men en aktør som har spesialistkompetanse og en bruker som normalt ikke har den kunnskapen som er nødvendig for å kunne ta gode beslutninger når det gjelder valg av tiltak. Fagpersonellet har et ansvar for å formidle evidensbasert kunnskap på en måte som hjelper brukeren til å velge det som er rett for ham eller henne.