Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 642677

Høringssvar

Dato: 03.10.2017

Svartype: Med merknad

Jeg syns den nye definisjonen av rehabilitering i stor grad svarer til kritikken den gamle definisjonen fikk. Avgrensning er såklart viktig, tenker likevel det kunne vært hensiktsmessig å inkludere "deltakelse i meningsfull aktivitet i hverdagslivet" for å styrke brukerperspektivet. Hvilke aktiviteter som er meningsfulle for den enkelte er det brukeren som vet, men det kan være så mangt, f.eks.  utdanning, arbeidsliv, sosial aktivitet, å delta i samfunnet, komme på toalettet på egenhånd, lage maten sin selv, hente posten, være sammen med familien. Egentlig hva som helst. Gitt at man med aktivitet ikke bare tenker fritidsaktivitet eller trening, men ser på det som f.eks. alt man gjør i løpet av en dag. Deltakelse i meningsfull aktivitet i hverdagslivet kan være målet med rehabiliteringen. Deltakelse fra et rettighetsperspektiv handler om retten til å delta på lik linje med alle andre i samfunnet. Det betyr ikke at man må delta likt, eller få lik hjelp, men at samfunnet skal være åpent, inkluderende, alle skal ha tilgang, og delta på egne premisser (brukerperspektivet). Rehabilitering er et middel som er med på å minske dette deltakelsesgapet. Tenker videre at den nye rehabiliteringsdefinisjonen også reflekterer et visst maktforhold, der kommunen gir brukeren/pasienten mulighet til deltakelse i det sosiale, eller samfunnet. Satt på spissen- gir en rettighet? Finnes det annen ordlyd man kan benytte seg av? Hva med å vinkle det med større fokus på empowerment? Det er jo en tjeneste dere tilbyr, som har mål om deltakelse, det høres likevel ikke helt riktig ut.

Godt jobba og lykke til videre!