Forsiden

Høringssvar fra Rælingen kommune

Høringssvar fra Rælingen kommune - endring av definisjon habilitering og rehabilitering

Dato: 09.11.2017

Svartype: Med merknad

Rælingen kommune ser behovet for endring av definisjonen med bakgrunn i målet om pasientens helsetjeneste.

Rælingen kommune mener at tydeliggjøringen i utgangspunktet beskriver dagens praksis i kommunen hvor man ser bredt på begrepet og at det dermed ikke medfører særlige endringer.

Det vurderes som helt riktig og nødvendig at det beskrives at det omhandler både fysisk, psykisk, kognitiv eller sosial funksjonsevne. Dette bidrar til et fokusskifte som tidligere kan ha medført større fokus på fysiske og kognitive funksjonsevner. På denne måten vil flere brukere kunne kjenne seg igjen i definisjonen. Videre anses det som riktig at det fokuseres på mestring på flere livsarenaer da vi vet hvor viktig det er med sosial fungering og aktivitet for god helse.

Det er positivt at brukers deltagelse og medvirkning er formulert tydeligere enn bare ved å benytte begrepet brukermedvirkning. Endringen tydeliggjør individets mulighet til å være aktivt deltakende og ha eierskap til prosessen, noe som igjen gir økt motivasjon og bedre resultat. 

Kommunen tenker samtidig det vil være viktig med god informasjon i forkant av at bruker skal sette mål. Dette for å sikre at mål settes på riktig grunnlag og at man vet hvilke muligheter som finnes. Dette handler også om å få veiledning til å sette realistiske mål. Det er ikke gitt at den enkelte vet hva som er oppnåelige mål og her må fagpersoner bidra med kunnskapsbasert veiledning. Det vil også være viktig å sikre at brukeren ikke setter mål som tjenestene ikke kan bidra til å nå (veiledning og forventningsavklaring).

Selv om det i høringsnotatet vises til at revisjon av forskriftsdefinisjonen ikke vil endre kommunens plikter, ei heller pasienten eller brukerens rettigheter vil det kunne påvirke forventningene til kommunens tilbud. Dette må hensynstas. Dette understøtter behovet for tydelig forventningsavklaring ved oppstart av en prosess, herunder behovet for god kompetanse og gode ferdigheter hos fagpersonene ift. dialog, prosessledelse, lovverk, habilitering- og rehabiliteringstilbud samt ansvarsfordeling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten.

Det anses som positivt at det fortsatt er to begrep og at det formuleres slik at det blir helt tydelig at habilitering og rehabilitering skal kunne sees på i et livsløpsperspektiv med varierende styrke og innsats. Dette vil på samme tid stille større krav til fagpersonene om å evaluere tiltak og vurdere måloppnåelse.

Kommunen vurderer det som viktig at lovverk knyttet til pårørendestøtte sees i sammenheng med spesielt habilitering i et livsløpsperspektiv. 

 

Med hilsen

R. Victoria Frogner Michelsen

enhetsleder

tjenestekontoret for helse og omsorg

RÆLINGEN KOMMUNE