Forsiden

Høringssvar fra Sykehuset Telemark

Høring - endring av forskrift om habilitering og rehabilitering - definisjon av habilitering/rehabilitering

Dato: 08.11.2017

Svartype: Med merknad

Sykehuset Telemark støtter intensjonen i endringen om at bruker og brukers behov må komme mer tydelig frem i definisjonen. Det er også riktig av begrepet "tidsavgrenset" er tatt ut med tanke på kronikerne som vil ha behov for jevnlig rehabilitering i et livsløpsperspektiv. Vi er imidlertid betenkt på at det tverrfaglige aspektet blir tatt ut. Opptrappingsplan for rehabilitering legger opp til at mer og mer av rehabiliteringsaktiviteten legges  til kommunene. Samtidig er det en kjensgjerning at kommunene etterlyser ressurser til aktiviteten. En definisjon som åpner for at monofaglige tiltak som eksempelvis trening hos en fysioterapeut i kommunen er et fullferdig rehabiliteringstilbud kan føre til et dårligere pasienttilbud innen rehabilitering i kommunen. Formuleringen "målrettete samarbeidsprosesser mellom bruker, pårørende og tjenesteytere og på relevante arenaer. Prosessenen kjennetegnes ved koordinerte, sammenhengende og kunnskapsbaserte tiltak fra aktørene" mener vi ikke ivaretar dette tisltrekkelig.  

På oppdrag for Helsedirektoratet har Rambøll undersøkt hvilket tilbud som finnes av hab- og rehabilitering. I deres rapport fra 2014 finner man tilsvarende presisering: «Ettersom målgruppene for habilitering- og rehabiliteringstjenester er stor, er det nødvendig å foreta noen avgrensninger. En tydelig avgrensning, er at habilitering og rehabilitering innebærer at flere tjenester settes sammen til et helhetlig tilbud. En enkelt tjeneste, selv om denne har som mål å gjenvinne funksjon, er dermed ikke å anse som rehabilitering. Opptrening, forstått som enkeltstående treningstiltak, er funksjonstrening som ikke nødvendigvis fordrer koordinert opp-følging over en antatt tidsperiode. Målrettete treningstiltak inngår imidlertid ofte som en del av et rehabiliteringsforløp.»

Dette underbygger at det må være tverrfaglighet knyttet til rehabilitering. Vi foreslår at siste setning i 2 .avsnitt i definisjonen blir:"Prosessene kjennetegnes ved kooridnerte,tverrfaglige, sammenhengende og kunnskapsbaserte tiltak fra aktørene."