Forsiden

Høringssvar fra Fagforbundet

Forslag om endring av forskrift om habilitering og rehabilitering m.v.

Dato: 20.09.2017

Svartype: Med merknad

Deres ref.

Vår ref / Saksbehandler

Dato:

 

17/7088-3 F04 &13

Siri Bøgh / tlf. 23 06 43 18

20.09.2017

 

 

HØRING - ENDRING AV FORSKRIFT OM HABILITERING OG REHABILITERING, INDIVIDUELL PLAN OG KOORDINATOR
§ 3  DEFINISJON AV HABILITERING OG REHABILITERING

 

Fagforbundet stiller seg positiv til forslag til endring av forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator § 3. Definisjon av habilitering og rehabilitering.

 

Fagforbundet støtter departementets forslag om å presisere at habilitering og rehabilitering skal ta utgangspunkt i brukerens livssituasjon og mål. Fagmiljø og brukerrepresentanter har lenge vært pådriver for at den enkeltes mål er en viktig drivkraft i habiliterings- og rehabiliteringsarbeid. Det bør gjenspeiles i lovverket, slik forslaget nå gjør. Fagforbundet mener det fremmer livskvalitet og er kostnadseffektivt å legge opp habilitering og rehabilitering ut fra den enkeltes livssituasjon og målsetning. Brukernes egne ressurser kan på denne måten brukes i enda sterkere grad, og resultatet kan bli bedre.

 

Fagforbundet støtter også forslaget om å åpne for at habilitering og rehabilitering kan være målrettede samarbeidsprosesser mellom bruker og en eller flere) faglige aktører, slik at en ikke binder begrepene opp til kun å omfatte flerfaglige tiltak.

 

Videre er Fagforbundet fornøyd med at forslaget til forskrift ikke binder habilitering og rehabilitering til en tidsavgrenset periode, da slike tiltak i noen tilfeller går over lang tid, og ikke bør utdefineres av den grunn.

 

Med hilsen
FAGFORBUNDET

Signe Hananger

(sign)
Avdelingsleder

Seksjon helse og sosial