Forsiden

Høringssvar fra Friskliv og mestring, Bærum Kommune

Innspill til høring, ny rehabiliteringsdefinisjon fra Friskliv og mestring, Bærum Kommune,

Dato: 09.11.2017

Svartype: Med merknad
  • Støtter forslaget om at brukers mål er tydeliggjort i definisjonen og at det skal være utgangspunktet for rehabiliteringen og tiltakene.
  • Savner tidligere formulering hvor flere aktører samarbeider, Vi mener at det er viktig å tydeliggjøre at tverrfaglige koordinerte tiltak er en forutsetning, og at dette er med på skille rehabilitering fra enkelttiltak i opptrening eller behandling.
  • Mener prosessen bør være tidsbestemt i et livsløpsperspektiv. Dette er viktig for at brukers mål skal kunne evalueres.
  • Positivt at det tydeliggjøres at begrensingene kan skyldes fysisk, psykisk, kognitiv eller sosial funksjonsevne.
  • Et godt poeng å få inn begrep som kunnskapsbaserte tiltak.
  • Savner noe om betydning av at bruker selv må medvirke med egen innsats for å nå egne mål da « skal gis mulighet til å oppnå….» kan oppfattes som noe passivt.