Forsiden

Høringssvar fra Koordinerende enhet, Odda kommune

Uttale til endring av forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator § 3. Definisjon av habilitering og rehabilitering.

Dato: 08.11.2017

Svartype: Med merknad

Koordinerende enhet i Odda kommune er enige i at brukerens medvirkning må forsterkes i forskriften.

Vi er ikke enige i setningsoppbyggingen i definisjonen. Setningene er lange og inneholder mange begreper blandet sammen. Vi minner om at forskriften skal sikre brukermedvirkning, og det er et poeng at brukeren forstår hva som står i forskriften.

"Habilitering og rehabilitering er målrettede samarbeidsprosesser mellom bruker, pårørende, tjenesteytere og på relevante arenaer". Denne setningen bør endres slik: "Habilitering og rehabilitering er målrettet samarbeid mellom bruker, pårørende og tjenesteytere på relevante arenaer".

"Prosessene kjennetegnes ved koordinerte, sammenhengende og kunnskapsbaserte tiltak fra aktørene". Her er det mange lange og tunge ord, som gjør at man må lese setningen flere ganger for å forstå den. Den bør endres slik: "Samarbeidet kjennetegnes ved koordinerte og sammenhengende tiltak basert på kunnskap". Det er vel innlysende at de nevnte aktørene skal stå for tiltakene? Trenger ikke stå 2 ganger.

Neste avsnitt er veldig lang, nesten 4 linjer i en setning! Setningen bør deles opp slik: "Formålet er at brukeren, som har eller står i fare for å få begrensninger i sin fysiske, psykiske eller sosiale funksjonsevne, skal gis best mulig funksjons- og mestringsevne. Brukeren skal bli mest mulig selvstendig, få mulighet til å delta i det sosiale liv og i samfunnet, i utdanning og i arbeidslivet".