Høringssvar fra Orkdal kommune

Høringssvar - endring av forskrift om hold av pelsdyr

Dato: 28.02.2018

Svartype: Med merknad

Vedtak i Kommunestyre Orkdal kommune - 28.02.2018

Den nye regjeringsplattformen åpner for en styrt avvikling av pelsdyrnæringen de neste årene. Dette er bekymringsfullt. Næringen sysselsetter i nye Orkland kommune ca. 35 personer fordelt på 14 familiebedrifter og det eksporteres skinn for ca. 25 mill. kr.

Nedleggelse av pelsdyrnæringen kan sette en bekymringsverdig presedens. En statlig nedleggelse av en hel distriktsnæring er i konflikt med et forutsigbart næringsliv, rekrutering og trygghet for innsats og investeringsvilje.

I januar 2017 vedtok Stortinget ny og strengere regler for pelsdyrhold i Norge i forbindelse med vedtaket om en bærekraftig fremtid for næringen. Disse reglene er næringen i ferd med å implementere. Noen måneder senere har næringen fått motsatt beskjed og må avvikle driften. Orkdal kommune som er en viktig næringskommune i Midt-Norge er opptatt av at næringsliv i Norge skal ha forutsigbare rammebetingelser og er derfor kritiske til at forutsetningene til denne næringen endres så radikalt på så kort tid.

Norsk pelsdyrnæring setter dyrenes velferd først, den har høyere etiske standard enn de fleste andre land og er et forbilde for andre. Mattilsynet i Trøndelag påpeker at pelsdyrnæringen er den næringen som har flest uanmeldte tilsyn, men som samtidig har færrest pålegg og svært få alvorlige. Ettersom forbudet mot pelsdyroppdrett ikke er et forbud mot import av pels, vil dette forslaget i realiteten bety et monopol for salg av pels i Norge, forbeholdt land med dårligere standard for dyrevelferd.

Orkdal kommune er kritisk til at en næring nå avvikles på bakgrunn av moralske vurderinger fra motstandere av denne typen dyrehold. Motstand mot annet type dyrehold i landbruket er allerede i vekst og vi er bekymret for presedensen denne avviklingen kan sette.

En nedleggelse av denne næringen vil ramme mange enkeltmennesker og familier i hele distrikts-Norge. Pelsdyrnæringen er en viktig næring, og tilleggsnæring, på flere steder som har vanskeligere forutsetninger for ordinært jordbruk. Vi frykter derfor at mange vil finne det vanskelig å finne nye jobber eller nytt livsgrunnlag hvis næringen blir borte.

Orkdal kommunestyre oppfordrer på denne bakgrunn Stortinget til å stå på vedtaket fra januar 2017 om en bærekraftig fremtid for pelsdyrnæringen.