Forsiden

Høringssvar fra BarnsBeste - Nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende

Dato: 20.02.2020

Svartype: Uten merknad

Høringsuttalelse – forslag til endring i forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten

BarnsBeste viser til høringsnotat av 19. november 2019 fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD).

BarnsBeste er et nasjonalt kompetansenettverk for barn (0-18 år) som er pårørende til foreldre eller søsken som er pasienter med psykisk sykdom, rusmiddelavhengighet eller alvorlig somatisk sykdom eller skade, og for barn som er etterlatte etter foreldre eller søsken. Dette er utgangspunktet for vår høringsuttalelse.

HOD foreslår å inkludere følgende i formålsbestemmelsen til ovennevnte forskrift: "Forskriften skal også bidra til at helsestasjons- og skolehelsetjenesten kan gi nødvendig behandling og oppfølging for lettere psykiske og somatiske tilstander."

En forskriftsendring slik den er skissert i forslaget, forutsetter etter BarnsBestes vurdering at helsestasjons- og skolehelsetjenesten styrkes med adekvat kompetanse for å sikre faglig forsvarlig behandling. Det er samtidig en forutsetning at tjenestene tilføres tilstrekkelig ressurser, slik at det forebyggende og helsefremmende arbeidet ikke blir skadelidende.

Formålet med forslaget er å bidra til et lettere tilgjengelig behandlingstilbud for barn og unge samt en mer effektiv ressursbruk.

BarnsBeste er enig i formålet, men har noen innvendinger til hvordan forslaget er utformet.

Det er ikke nærmere beskrevet hva som menes med «lettere psykiske og somatiske tilstander.» Det fremgår heller ikke hva «nødvendig behandling og oppfølging» innebærer. Det er etter vår vurdering behov for en begrepsavklaring.

Det påpekes i forslaget at gjeldende regelverk for forsvarlighet ligger fast. Dersom pasientens behov tilsier det, skal yrkesutøvelsen skje ved samarbeid og samhandling med annet kvalifisert personell.

BarnsBeste vil understreke at det kreves en bestemt fagkompetanse for å stille diagnoser, herunder skille mellom lettere tilstander eller plager og lidelser.

Forslaget pålegger ikke kommunene nye oppgaver eller plikter, men viser at helsestasjons- og skolehelsetjenesten er en viktig arena for å nå barn og unge som har behov for hjelp.

En forskriftsendring vil etter vår vurdering virke normgivende, selv om ordlyden ikke er formulert som en plikt.

Det fremgår at forslaget ikke skal medføre økte kostnader for kommunen. Det skal heller ikke medføre konsekvenser for den forebyggende og helsefremmende innsatsen som kommunen plikter å tilby.

Det kan etter vår vurdering ikke forventes at helsestasjons- og skolehelsetjenesten påtar seg nye oppgaver uten at de tilføres adekvat faglig kompetanse til å utføre oppgavene. Det er samtidig nødvendig å sikre tilstrekkelig ressurser, slik at de nye oppgavene ikke går på bekostning av det viktige forebyggende og helsefremmende arbeidet i disse tjenestene.

Vi takker for muligheten til å gi innspill!

Vennlig hilsen

BarnsBeste – Nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende