Forsiden

Høringssvar fra Stjørdal Helsestasjon og Helsestasjonene i Værnesregionen

Dato: 30.01.2020

Helsestasjonene i Værnesregionen sender med dette felles høringssvar. Vi er i stor grad enige med Svar fra Fylkersmannen i Trøndelag og vil fremheve følgende punkter:

  • Det er en svakhet at forskriftsendringen ikke er tydelige på hva lettere somatiske lidelser kan være.

  • Forskriftsendringen kan føre til ytterligere fragmentering av helsehjelp i førstelinjetjenesten med tanke på hva som skal/kan behandles hos fastlege og hos helsesykepleier.

  • Vi mener at det organisatorisk bør skilles mellom forebyggende/helsefremmende aktivitet og behandling og at dette er hensiktsmessig nettopp for å bygge opp under eksisterende tjenester.

  • Det påpekes heller ikke i høringsnotatet at skole -og helsestasjonstjenestens allerede pålagte rolle med forebygging og avdekking av behov for helsehjelp bør tydeliggjøres og forsterkes. Dette bør komme tydeligere frem og presiseres som hovedoppgaven for denne tjenesten.

  • Fastlegene er rette adressat for behandling av blant annet lettere somatiske tilstander i primærhelsetjenesten, men disse kan også ha en behandlende rolle for lettere og tyngre psykiske plager hos barn og unge i samarbeid med kommunens øvrige tjenester som kommunepsykolog og helsesykepleier. Helsestasjons - og skolehelsetjenesten er en viktig arena for å nå barn og unge med behov for helsehjelp, men vi vil legge til at når det kommer til kommunal diagnostikk og behandling (i motsetning til avdekking av behov for helsehjelp) for slik helsehjelp, enten det er av somatiske eller psykiske plager, bør foregå innenfor en tydelig behandlingsramme. Forskriftsendringen bidrar ikke til en tydeligere behandlingsramme.

Vi er bekymret for at det i kommunene kan blir mindre fokus på Helsefremmende og Forebyggende arbeid om tjenesten også skal drive behandling av Psykiske og somatiske plager.

Vi ser også at en dreining mot behandling av psykiske og somatiske tilstander vil kreve oppfriskning og kompetanseheving inn i tjenesten.