Forsiden

Høringssvar fra Helsefremmende og forebyggende tjenester

Dato: 20.02.2020

Innspill til høringsnotatet fra Lørenskog kommune , Helsestasjon og skolehelsetjenesten

Helsesykepleiers primære oppgave er å drive forebyggende og helsefremmende virksomhet.

Som helsesykepleiere er vi uenige i at forskriften endres til at helsesykepleiere skal kunne gi nødvendig behandling og oppfølging for lettere psykiske og somatiske tilstander.

Bekymringene kan oppsummeres slik:

· Selv om helsesykepleiere i dag utfører noe lettere individuell behandling, så frykter vi at denne forskriftsendringen vil resultere i betydelig økt ressursbruk.

· Helsesykepleierne har de siste årene blitt pålagt stadig nye oppgaver og ressursene er allerede presset.

· Økt tid til behandling vil gå ut over det forebyggende og helsefremmende arbeidet, både på individ, gruppe og systemnivå.

· Mere tid vil bli brukt på individuell oppfølging kontra arbeid i forhold til hele befolkningen/gruppen.

· At flere brukere blir avvist eller sendt tilbake til helsesykepleier ved henvisning til spesialisthelsetjenesten, da vi allerede i dag opplever at flere henvisninger blir avvist og at flere brukere ikke får den behandlingen de trenger i spesialisthelsetjenesten. Årsaken til at brukere blir avvist kan bli begrunnet med at dette er noe helsesykepleier kan behandle.

· Gjennom helsesykepleierutdanningen har vi opplæring i forebyggende og helsefremmende arbeid og er den faggruppen i primærhelsetjenesten som har dette som primæroppgave. Dersom denne forskriften går igjennom vil oppgaver som haster mer/vil behandling bli prioritert og det forebyggende arbeidet nedprioritert.

· Helsesykepleier er bekymret for at det i forslaget er uklart hva denne nødvendige behandlingen skal innebære. Hvem skal dette tolkes av? Kommunen? Tjenesten selv? Brukerne?

· Økte forventninger fra samarbeidspartnere til hva en helsesykepleier kan behandle. Hva med kompetansenivå?

· At vi blir mindre tilgjengelige for «åpen dør/drop in», da vi er et lavterskeltilbud som skal være tilgjengelige for alle.

Vi er positive til tverrfaglig samarbeid og ser det som naturlig at helsesykepleier har en koordinerende rolle og kan henvise videre ved behov.Det er viktig at kommunene kan ha et tilbud innenfor psykisk helse men vi mener at det ikke bær ligge innunder helsestasjons- og skolehelsetjenesten, men være en egen psykologtjeneste og samarbeidspartnere som vi vil samarbeide tett med.

Vennlig hilsen

Helsestasjon og skolehelsetjenesten

Lørenskog kommune