Forsiden

Høringssvar fra Saltdal kommune

Dato: 19.02.2020

Høringsuttalelse - forslag til endring i forskrift om kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons - og skolehelsetjenesten

Vi viser til høringsbrev fra HOD om endring av forskrift av 19. oktober 2018 nr. 1584 om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjon og skolehelsetjenesten. Det foreslås endring i forskrift at helsestasjon- og skolehelsetjenesten kan gi nødvendig behandling for lettere psykiske og somatiske tilstander.

Vi opplever forslag til endring av forskrift uklar på flere punkt;

  • Hvilke diagnoser skal inngå i lettere psykiske og somatiske lidelser?
  • Hvilke tiltak/intervensjoner legger man i behandling som skal utføres i tilknytning av helsestasjon- og skolehelsetjenesten?
  • Hvilken kompetanse som forventes og kreves for å sikre faglig forsvarlighet?
  • Ansvarsfordeling mellom kommune og spesialisthelsetjenesten.

Vi mener at endringsforslaget ikke vil bidra til formålet om effektiv ressursbruk og god hjelp, heller det motsatte.

Den foreslåtte endringen i forskriften vil gi en dreining bort fra fokus på å forebygge og fremme helse i hele populasjonen, til en mer individrettet tilnærming, med mer fokus på sykdom og behandling.

Forslaget vil også kunne skape uønsket variasjon mellom kommunene. Flere kommuner har i dag for lite ressurser og kompetanse til å kunne ivareta lovpålagte oppgaver på en forsvarlig måte.

Dersom behandling for lettere somatiske og psykiske tilstander skal legges til helsestasjon- og skolehelsetjenesten forutsetter dette en tydelig avklaring av overnevnte spørsmål, samt at tjenesten får tilført tilstrekkelige ressurser og kompetanseheving til dette arbeidet.

Med vennlig hilsen

Annie Louise Franing

Ledende helsesykepleier

Saltdal kommune