Forsiden

Høringssvar fra Helse Møre og Romsdal, Avdeling for psykisk helsevern for barn og unge

Dato: 25.11.2019

Høringssvar fra Helse Møre og Romdal HF, Avdeling for psykisk helsevern for barn og unge v/avdelingssjef Manuela Strauss

Vi støtter sterkt en utvidelse av mandatet til helsestasjon og skolehelsetjenestenslik det er foreslått.

Bakgrunnen for endringen er veldig kjent fra vårt daglige samarbeid med pasienter, pårørende og kommunale instanser. Manglende koordinering og til dels manglende kapasitet innenfor tilbudet for barn og unge med psykiske vansker og lidelser vanskeliggjør oppdraget, som vi i spesialisthelsetjenesten har mtp spesialisert utredning og behandling. Dette har blitt spesielt tydelig etter implementeringen av pakkeforløp.

Vi stiller oss derimot spørrende til begrensningen av mandatet til "lette psykiske lidelser". Også barn med moderate til alvorlige lidelser trenger samordning av sine tjenester både før, under og etter tiltak fra spesialisthelsetjeneste. Vi anbefaler at man utvider handlingsmulighetene til helsestasjon og skolehelsetjeneste til å potensielt omfatte alle barn og unge som sliter med psykiske lidelser. Bidrag fra flere instanser, som f.eks. BUP er fra før rettighetsfestet, men trenger å bli samordnet med annnen hjelp inn i familien.

Barn og ungdom med mer langvarige og alvorlige psykiske lidelser trenger enten sammen med eller etter hjelp fra spesialisthelsetjeneste at anbefalte tiltak følges opp, evalueres og vurderes ifht effekt.

Vi anbefaler at rollen til helsestasjon og skolehelsetjeneste ikke begrenses til å bare gjelde lette lidelser.