Forsiden

Høringssvar fra Notodden kommune, helsestasjon og skolehelsetjeneste

Dato: 13.02.2020

Notodden helsestasjon har følgende kommentarer:

Det er uklart hva som legges i behandling. Vi forstår at det er et begrep som mangler en tydelig definisjon, like tilbud kan tolkes ulikt om det blir kalt råd, veiledning eller behandling.

Vi ønsker at departementet gjør tydeligere rede for dette slik at det kan gjenspeiles i forskrifta.

Det er også uklart hva som er lettere psykiske og somatiske lidelser. Behandling av somatiske lidelser medfører ofte medikamenter, undersøkelser og utstyr. Vi har lite legedekning på helsestasjonen, knapt nok til å dekke de lovpålagte faste helseundersøkelsene. Høringsnotatet legger til grunn samarbeid med fastlege både når det gjelder lettere lidelser og koordinering. Erfaring viser at fastlegene er travle og det er mye skifte i legehjemlene. I praksis er det derfor ikke like enkelt å få til et tett og godt samarbeid.

De helsestasjonene som har psykolog tilgjengelig vil være tryggere på å følge barn/unge med lettere psykiske lidelser.

Vi tenker også på hva vil forventningene fra andre tjenester være. Selv om forslaget ikke skal pålegge kommunen nye oppgaver og plikter tror vi det vil det skape forventninger og ansvarsfraskrivelse i andre tjenester.

Koordinering er nevnt. Vår tjeneste koordinerer allerede de fleste barn/unge i kommunen som har innvilget IP. Det vil legges mer arbeid og ansvar på vår tjeneste hvis vi skal koordinere og følge opp familier som sliter og har behov for oppfølging

Vi er skeptiske til at behandling vil gå utover det helsefremmende og forebyggende arbeidet. Helsestasjon og skolehelsetjeneste har dette klart definert som ansvarsområde for barn/unge. Erfaring i andre helsetjenester viser at i prioritering går behandling ofte foran forebygging.

Vi tenker også det kan bli forskjeller på tjenestene i de ulike kommunene.

Det må tydeligere rolleavklaringer til ift fastlege og helsestasjon/skolehelsetjeneste.

Vi forstår at dette er ment som en «kan» oppgave og ikke «skal». Forskrifta endrer kanskje lite på praksisen i flere kommuner, men generelt blir det stadig lagt flere arbeidsoppgaver til kommunene. Vi mener likevel det vil komme forventninger og ønsker at det utføres på helsestasjonen da vi er en lavterskeltjeneste og lett tilgjengelig. Hvis forslaget går gjennom vil det være nødvendig med kompetanseheving, økte ressurser og tverrfaglighet med klare ansvars og rolleavklaringer.

Notodden 11/2-20