Forsiden

Høringssvar fra Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)

Dato: 18.02.2020

Forslag til endring i forskrift om kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Helsestasjon og skolehelsetjenesten er viktige lavterskeltilbud som når fram til nesten alle barn. FFO har vært særlig opptatt av at skolehelsetjenesten skulle styrkes med økte ressurser. Vi har derfor vært tilfreds med at regjeringen har prioritert å styrke skolehelsetjenestene økonomisk slik at kommunene har kunnet ansette flere helsesykepleiere.

I det foreliggende høringsnotatet foreslår departementet å endre forskrift for helsestasjons- og skolehelsetjenesten slik at helsestasjon og skolehelsetjenesten også kan gi nødvendig behandling og oppfølging for lettere psykiske og somatiske tilstander. Formålet er å bidra til bedre tilgjengelighet til behandlingstilbud for barn og unge, samt en bedre ressursutnyttelse. FFO støtter dette forslaget.

Vi er enig i departementets beskrivelse av at;

«barn og unge opplever i mange tilfeller et manglende eller vanskelig tilgjengelig lavterskel helsetilbud for oppfølging av lettere psykiske og somatiske tilstander. Barn og unge med sammensatte utfordringer opplever i mange tilfeller mangelfull oppfølging og koordinering av tjenester»

FFO mener at en utvidet mulighet til yte behandling og følge opp elever med lettere psykiske og somatiske tilstander vil gi helsestasjon og skolehelsetjenesten mulighet til å yte helsehjelp tidlig eller umiddelbart når et behov oppdages eller oppstår. Vi mener dette forslaget kan gi barn og unge bedre tilgjengelighet til helsetjenester.

Diagnostikk, behandling og oppfølging av barn ved avdekket sykdom/skade inngår ikke eksplisitt av forskrift om helsestasjon og skolehelsetjenesten etter henholdsvis § 5 bokstav h og §6 bokstav g skal inneholde samarbeid om habilitering og rehabilitering av barn med spesielle behov, herunder kronisk syke og funksjonshemmede, samt arbeid med individuell plan.

Det er en styrke ved dagens forskrift for helsestasjon og skolehelsetjenesten at den ivaretar disse funksjonene samt at det etableres et utvidet ansvar for behandling og oppfølging. Til tross for forskriftsfesting så mener vi at denne type oppgaver sammen med det å tilby behandling og oppfølging av psykiske og somatiske tilstander burde også forplikte kommunene.

Departementet understreker imidlertid at en slik tydeliggjøring i forskrift ikke innebærer å pålegge kommunene nye oppgaver og plikter. Det vil si at kommunene står fritt til å innføre et slikt tilbud i helsestasjon og skolehelsetjenesten. FFO er i tvil om det er en god løsning. Vi vet at en del kommuner kan vegre seg for å innføre nye tjenester som kan genere noe ekstra kostnader. FFO hadde derfor foretrukket at dette blir en forpliktende oppgave for kommunene, slik at det kunne sikres at alle barn og unge får tn slikt tilbud.

Pasienter og brukeres rettigheter

Departementet viser til pasient- og brukerrettighetsloven §6 -1 første ledd hvor det fremgår at;

«barn har rett til helsehjelp også i form av helsekontroll i den kommunen barnet bor eller midlertidig oppholder seg, jf. helse- og omsorgstjenesteloven §3-2. Ifølge bestemmelsen andre ledd plikter foreldre å medvirke til at barnet deltar i helsekontroll»

FFO er av den oppfatning av at regelverket det vises til i foregående avsnitt ikke fullt ut dekker det departementet mener bør være praksis i helsestasjon og skolehelsetjenesten. Vi mener derfor en spesifisering i forskriften som forplikter kommunene å tilby tjenestene som omfattes i forskriften for helsestasjon og skolehelsetjenesten inkludert behandling og oppfølging av psykiske og somatiske tilstander vil være det beste.