Forsiden

Høringssvar fra Våler Helsestasjon

Dato: 19.02.2020

Høringssvar på forslag om endring i Helse- og omsorgsdepartementets Forskrift 19. oktober 2018 nr. 1584 om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

Forslaget vurderes å ikke medføre økte kostnader for kommunene, med det forstår vi at det ikke skal tilføres nye ressurser. Forslaget skal heller ikke medføre konsekvenser for den forebyggende og helsefremmende innsatsen kommunen plikter å tilby. Vi opplever dette som motstridende da forslaget går ut på at tjenesten skal endres til også å inkludere behandling og oppfølging for både psykiske og somatiske tilstander, herunder ligger også et økt koordineringsansvar i tillegg til det vi har i dag.

Vi tenker at dette fort kan bli en hvilepute for 2.linjetjenesten, da vi opplever at det allerede er vanskelig å få barn og unge inn i BUP-systemet.

Vi jobber i en liten kommune og har ikke ressurser og kompetanse til å kunne ivareta ytterligere oppgaver på en forsvarlig måte. I vår kommune har vi heller ingen kommunepsykolog.

Vi stiller oss spørsmålet om hvem som skal beslutte og vurdere hva som er nok og riktig kompetanse i 1.linjetjenesten.

Helsesykepleierne ved Våler helsestasjon mener at forskriften ikke bør endres, da tjenesten ikke kan påta seg flere oppgaver eller mer ansvar enn vi allerede har.

Mvh

Våler Helsestasjon

2436 Våler i Solør