Forsiden

Høringssvar fra Lillehammer Helsestasjon

Dato: 14.02.2020

Lillehammer kommune har hatt en gjennomgang av endrignsforlaget til ny forskrift for helsestasjon og skolehelsetjenesten.

Lillehammer kommune har følgende merknader til høringsforslaget:

1.

I.h.t. forslaget skal tjenestene kunne gi tidlig behandling, intervensjon, følge opp behandlingsopplegg og oppfølging for lettere somatiske og psykiske vansker. Det stilles spørsmål ved hva som her menes med behandling, da disse tjenestene i utgangspunktet ikke skal drive behandling. Det er derfor behov for en tydeliggjøring av hva dette innebærer.

2.

Kommunenes ansvarsforhold oppleves uklart når det heter at kommunen kan gi lettere behandling samtidig som det understrekes at det ikke er en plikt.

3.

Pr. i dag sendes det ingen epikriser til helsestasjonen om barnet er henvist av andre, samtidig blir det nå en forventning om at helsestasjonen og skolehelsetjenesten skal kunne følge opp igangsatte behandlingsopplegg. Fastlegen må fortsatt inneha ansvaret for igangsatte behandlingsopplegg og samarbeidet med fastlegene må styrkes.

4.

Det må tydligere presiseres hvilken kompetanse som kreves utover det tjenestene pr. i dag har

5.

Det stilles spørsmål ved hvilke oppgaver som skal prioriteres hvis en må velge mellom oppgaver som omhandler behandling (ingen plikt) og det forebyggende og helsefremmende (plikt)

6.

Lillehammer kommune er bekymret for at endringene innebærer flere oppgaver uten at det følger ressurser med fra staten side. Resultatet kan bli at det kan bli vanskelig å prioritere de universelle tiltakene når det nå blir økte forventinger om behandling.