Forsiden

Høringssvar fra Nasjonal kompetansetjeneste TSB

Dato: 11.02.2020

Svartype: Med merknad

Nasjonal kompetansetjeneste TSB støtter opp om regjeringens målsetning om å styrke det helsefremmende og forebyggende arbeidet til barn, unge og deres familier og deler vurdering om at helsestasjonen- og skolehelsetjenestens er en viktig tjeneste, med en særskilt posisjon med tanke på tidlig avdekking, forebygging, behandling og oppfølging.

Vi støtter vurderingen om at det bør tydeliggjøres at kommunene kan velge å tilby behandling og oppfølging av lettere psykiske og somatiske tilstander. I beskrivelsene står det at dette også inkluderer rusproblematikk. Nasjonal kompetansetjeneste TSB ber om at dette gjøres eksplisitt ved at det står «Forskriften skal også bidra til at helsestasjons- og skolehelsetjenesten kan gi nødvendig behandling og oppfølging for lettere, psykiske,rusrelaterete og somatiske tilstander». Det er flere årsaker til dette.

Skadelig bruk av alkohol er den tredje viktigste årsaken til tapte friske leveår i Norge (WHO). Alkoholbruk kan forårsake et bredt spekter av skader og problemer for andre enn den som drikker. Det beregnete anslaget er at 50 000 – 150 000 barn av forelder med risikofylt alkoholkonsum og 90 000 barn av forelder med alkoholbrukslidelse (Folkehelseinstituttet). Helsestasjonen og skolehelsetjenesten møter mange foreldre og barn som direkte eller indirekte er berørt av rusrelaterte problemstillinger. Rus er fortsatt tabu og for mange, også for helsepersonell kan det være krevende å ta opp problemstillinger knyttet til rusmiddelbruk. At rusrelaterte tilstander gjøres eksplisitt i forskriften kan være et av mange bidrag til å likestille rusrelaterte lidelser med somatiske og psykiske lidelser. Det er grunn til å minne om at Tverrfaglig spesialisert rusbehandling er likestilt med somatikk og psykisk helsevern. At det er ulike fagområder, men med samme forventning til kvalitet er viktig å tydeliggjøre både på kommunalt og spesialisthelsetjeneste nivå.

Det er kjent at det er mangler i tjenestene til mange med rusproblemer. Det er bl.a. avdekket blant i Statens helsetilsyn to landsomfattende tilsyn i 2017-2018 med tjenester til personer med psykisk lidelse og samtidig rusmiddelproblem - eller mulig samtidig ruslidelse. Rapporten uttrykker «bekymring for om brukere med samtidig rusmiddelproblem og psykisk lidelse får dekket sine behov for tjenester. Det kan få alvorlige følger for deres helse- og livssituasjon». Rapporten diskuterer ikke konsekvenser i forhold til barn og unge direkte, men det er rimelig å anta at dette også får negative konsekvenser for deres oppvekstsvilkår.

Et eksplisitt fokus på helsestasjon- og skolehelsetjenestens ansvar for å gi nødvendig behandling og oppfølging kan tydeliggjøre ansvaret for både å forebygge og behandle lidelse knyttet til både somatikk, psykisk helse og rusproblematikk.

Kilder:

https://www.fhi.no/div/forskningssentre/senter-sykdomsbyrde/artikler/sykdomsbyrde-tall-oppdatert-til-2017/

https://www.fhi.no/nettpub/alkoholinorge/konsekvenser-av-alkoholbruk/negative-konsekvenser-av-alkoholbruk-for-andre-enn-brukerne/.