Forsiden

Høringssvar fra Fellesorganisasjonen- FO

Dato: 16.01.2020

Høringssvar - Forslag til endring i forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten.


Fellesorganisasjonen (FO) er fagforbund og profesjonsforbund for mer enn
30 000 barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere.

FO takker for anledningen til å komme med innspill til endring i forskriften.

Helse- og omsorgsdepartementet foreslår i høringsnotatet en tilføyelse i gjeldende § 1 i forskrift om kommunale helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. I tillegget utdypes det at «Forskriften skal også bidra til at helsestasjons- og skolehelsetjenesten kan gi nødvendig behandling og oppfølging for lettere psykiske og somatiske tilstander».

Departementet gir i høringsnotatet en god beskrivelse av bakgrunnen for forslaget. Det pekes særlig på hvilke muligheter både helsestasjonen og skolen har til å komme tidlig inn med støtte og tiltak overfor barn og familier som trenger noe ekstra. Dette er en virkelighetsbeskrivelse FO slutter seg til.

Med bakgrunn i denne kunnskapen har FO gjennom år tatt til orde for at både helsestasjoner, barnehager og skoler må styrkes med blant annet barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere. Dette er profesjoner med kompetanse i å både avdekke og iverksette tiltak som kan forebygge og redusere psykiske lidelser.

FO er i utgangspunktet positive til intensjonen i tilføyelsen, men vi er usikre på hvilken effekt denne vil få.

I høringsnotatet blir tilleggsforslaget i forskriften vurdert til å ikke medføre økte kostnader. Det presiseres samtidig at kommunene med dette ikke skal pålegges en «plikt til å ha dette tilbudet ved helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Hensikten er å synliggjøre muligheten» (s.3).

For FO framstår forslaget derfor som lite forpliktende. For eksempel vet vi at det i dag er ansatt ca 3000 barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere i skolen, ansatte som nettopp skal ivareta intensjonen i forslaget. Dette er miljøterapeuter som både følger opp enkeltelever som trenger noe ekstra, og som jobber med det psykososiale skolemiljøet. Dette er ikke lovpålagte oppgaver og svært mange av disse stillingene står derfor hvert år i fare for å bli inndratt. Et eksempel på det er Skien kommune hvor rådmannen, for å holde kommunebudsjettet, foreslo for skoleåret 2020/2021 og inndra 22 miljøterapeuter fra Skiens 19 barne- og ungdomsskoler. Det samme vet vi skjer også i ander kommuner.

Ved å gjøre dette kun til noe som kommunen selv kan velge å gjøre og som det samtidig heller ikke settes av midler til, er vi redd at forslaget ikke vil få noe effekt. Ønsker regjeringen å utnytte denne muligheten for å drive forebyggende arbeid på helsestasjonen og i skolen, trengs en tydeligere forpliktelse i forskriften og bedre rammevilkår for å kunne gjennomføre intensjonen.

Mvh

Mimmi Kvisvik Inger Karseth
Forbundsleder Rådgiver