Forsiden

Høringssvar fra Sola kommune

Dato: 05.02.2020

Melding om vedtak

Høringsuttalelse til forslag om endring i Forskrift 19. oktober 2018 nr. 1584 om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Utvalg for oppvekst og kultur har i sak 05/2020, i møte 30.01.2020 fattet følgende vedtak:

Utvalg for oppvekst og kulturs enstemmige vedtak i samsvar med kommunedirektørens forslag:

Utvalg for oppvekst og kultur godkjenner at høringsuttalelsen fra Sola kommune, slik den foreligger i saken, blir sendt videre til Helse- og omsorgsdepartementet innen fristen 20.02.2020.

Vedlegg