Forsiden

Høringssvar fra Helse Fonna HF, BUP

Dato: 27.01.2020

Vi støtter Departementets vurdering og forslag som beskrives i høringsutkast under kapittel 4. I Helse Fonna har vi sammen med kommunene i opptaksområde i prosjektet Barn- og unges helsetjeneste sett på samhandling på tvers av tjenestene. Det er helt tydelig at også samhandling mellom kommunale tjenester er svært viktig for å oppnå gode resultater på omsorg, oppvekst, læring, sosialt og helse. Når kommunale etater har etablert et godt samarbeid kan en sette inn målrettete tiltak og unngå noen ganger en utvikling fra mild/moderat til moderat/alvorlig. Dersom det er behov for å videre henvise til spesialisthelsetjenesten vil tilbudet der kunne flettes inn i det eksiterende kommunalt tilbud. Veien tilbake fra spesialisthelsetjenesten vil da også skje sømløs.

I forhold til kapitel 6 i høringsdokumentet siste setning synes vi imidlertid at en bør erstatte «lettere» mot «mild til moderat». Forskriften vil så være i tråd med de begrepene som ellers er benyttet i alle andre styrende dokumenter og føringer.

Setningen vil i dette tilfelle da lyde slik: «Forskriften skal også bidra til at helsestasjons- og skolehelsetjenestene kan gi nødvendig behandling og oppfølging for milde til moderate psykiske og somatiske tilstander.»