Forsiden

Høringssvar fra Rådet for kjønns- og seksualitetsmangfold i Oslo kommune

Dato: 20.02.2020

Høringsinnspill til høring - endring i Forskrift 19. oktober 2018 nr 1584 om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjon og skolehelsetjenesten

Fra rådet for kjønns- og seksualitetsmangfold i Oslo kommune

Rådet for kjønns- og seksualitetsmangfold stiller seg positive til en stadfesting av skolehelsetjenesten og helsestasjonenes rolle i behandling og oppfølging av lettere psykiske og somatiske lidelser.

Rådet ønsker å minne om at skolehelsetjenesten og helsestasjonene spiller en særlig viktig rolle overfor barn og unge som bryter med normer for kjønn og seksualitet.

Barn og unge som bryter med normer for kjønn og seksualitet er en utsatt gruppe. Dette gjelder særlig barn og unge som har flere minoritetsmarkører. For eksempel skeive med samisk bakgrunn (https://www.nrk.no/sapmi/skeiv-samisk-ungdom-oppfatter-helsetjenester-som-utilgjengelig-1.14336258) eller skeive med annen flerkulturell minoritetsbakgrunn (https://www.napha.no/_rapport_innvandrere_skeive_lhbt/).

Barn og unge som bryter med normer for kjønn og seksualitet er en gruppe som ofte opplever å ikke kunne ha tillit til helsepersonell. Mangelen på tillit oppstår ofte på grunn av helsepersonellets manglende kunnskap om kjønns- og seksualitetsmangfold.

Gruppen av barn og unge som bryter med normer for kjønn og seksualitet benytter seg også i større grad av skolehelsetjenesten, enn barn som ikke bryter med disse normene.

Ett hvert arbeid med skolehelsetjenesten og helsestasjonene må ta hensyn til at barn og unge som bryter med normer for kjønn og seksualitet, er avhengige av å bli møtt med åpenhet og kunnskap.

Regjeringen har som mål å styrke det helsefremmende og forebyggende arbeidet til barn, unge og deres familier, ved å revidere forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjon og skolehelsetjenesten. Rådet mener det derfor er viktig at forskriften legger vekt på behovet for kompetanse om kjønns- og seksualitetsmangfold, blant ansatte i helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

Kompetanse om kjønns- og seksualitetsmangfold er nødvendig når ansatte i helsestasjons- og skolehelsetjenesten møter barn og unge. Rådet oppfordrer derfor til at behovet for kompetanse om kjønn og seksualitet, kommuniseres tydelig i forskriften.