Forsiden

Høringssvar fra Fylkesmannen i Trøndelag

Dato: 14.01.2020

Høringssvar - Fylkesmannen i Trøndelag -om kommunens forebyggende
og helsefremmende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Det vises til høringsbrev av 19.11.19, med høringsfrist 20.02.20, gjeldende endring i Forskrift 19. oktober 2018 nr 1584 om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

Forslaget innebærer en mulighet for at kommunene i regi av helsestasjon og skolehelsetjenesten skal kunne behandle lettere psykiske og somatiske lidelser.

Helse- og omsorgsdepartementet beskriver problemene med fragmenterte og søyleorganiserte tjenester. Samtidig beskrives ikke fastlegeordningen som en lavterskel tjeneste. Det er viktig å minne om at fastlegeordningen, velorganisert og rett finansiert, faktisk er en lavterskel tjeneste.

Dette forslaget er egnet til ytterligere fragmentering av tjenesten og samtidig svekkelse av fastlegenes sentrale koordinerende funksjon for pasienter i den kommunale helsetjenesten.

Mange kommuner har allerede lagt behandling og oppfølging av lettere psykiske lidelser til helsestasjon- og skolehelsetjenesten. Erfaringene med dette er ikke udelt gode, noe høringsnotatet ikke tar høyde for. Både begrenset samhandling, også elektronisk, med fastlege og den lave legetettheten i tjenesten selv er åpenbare svakheter ved dagens organisering,

Forsvarlighetskravet er poengtert i høringsnotatet.

Departementet foreslår her en forskriftsendring som tydeliggjør at helsestasjon og skolehelsetjeneste også kan gi behandling av lettere psykiske og somatiske tilstander og argumenterer med lett tilgjengelighet til skolehelsetjeneste og helsestasjon, samt denne tjenestens allerede tillagte rolle som koordinator av barn, unge og familier med sammensatte behov.

Det er en svakhet at forskriftsendringen ikke er tydelige på hva lettere somatiske lidelser kan være. Forskriftsendringen kan slik Fylkesmannen ser det føre til ytterligere fragmentering av helsehjelp i førstelinjetjenesten med tanke på hva som skal/kan behandles hos fastlege og hos helsesykepleier. Nye tilbud bør bygge på eksisterende tjenester/ organisatoriske enheter. Fylkesmannen mener at det organisatorisk bør skilles mellom forebyggende/helsefremmende aktivitet og behandling og at dette er hensiktsmessig nettopp for å bygge opp under eksisterende tjenester. Det påpekes heller ikke i høringsnotatet at skole -og helsestasjonstjenestens allerede pålagte rolle med forebygging og avdekking av behov for helsehjelp bør tydeliggjøres og forsterkes. Fastlegene er rette adressat for behandling av blant annet lettere somatiske tilstander i primærhelsetjenesten, men disse kan også ha en behandlende rolle for lettere og tyngre psykiske plager hos barn og unge i samarbeid med kommunens øvrige tjenester som kommunepsykolog og helsesykepleier. Fylkesmannen er enig i at helsestasjons - og skolehelsetjenesten er en viktig arena for å nå barn og unge med behov for helsehjelp men vil legge til at når det kommer til kommunal diagnostikk og behandling (i motsetning til avdekking av behov for helsehjelp) for slik helsehjelp, enten det er av somatiske eller psykiske plager, bør foregå innenfor en tydelig behandlingsramme. Forskriftsendringen bidrar ikke til en tydeligere behandlingsramme.

Dersom forskriftsendringen går igjennom slik som foreslått, vil Fylkesmannen påpeke at de kommunene som velger å starte behandling og oppfølging av somatiske lidelser i helse – og skolehelsetjenesten, må sikre rolleavklaring mellom de ulike helseaktørene helsesykepleiere og fastleger, forsvarlig medisinsk kompetanse, lokaler og utstyr for medisinsk undersøkelse og behandling. Disse forutsetningene må ligge til grunn for å fylle forsvarlighetskravene og må da føres inn i denne forskriften.

Med hilsen

Jan Vaage

Avd. direktør

Kristine Asmervik

assisterende fylkeslege

Fylkesmannen i Trøndelag

Fylkesmannen i Trøndelag

Dokumentet er elektronisk godkjent