Forsiden

Høringssvar fra Hilde Laholt (fagansvarlig master i helsesykepleie UiT Norges Arktiske Universitet Tromsø)

Dato: 10.02.2020

Helse- og omsorgsdepartementet

Vedrørende forslag til endring i forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Høringsfrist: 20.2.2020

Høringssvar:

Fagmiljøet ved Master i helsesykepleie ved UiT Norges Arktiske Universitet har store innvendinger mot at en helsefremmende og forebyggende tjeneste også skal ivareta somatisk og psykisk behandlingsansvar. Helsestasjons- og skolehelsetjenesten er norske barn- og unges helsefremmende og forebyggende helsetjeneste. Helsesykepleieprofesjonen har viktige oppgaver og ansvar i dette tjenestefeltet. Mandatet til helsesykepleierprofesjonen er å støtte og veilede barn og unge, bidra til å fremme gode helsevalg, mestring og livskvalitet, samt identifisere skjevutvikling og sykdom tidlig, og tilby oppfølging av barn og familier. Ved behov skal helsesykepleier bidra til at barnet og familien blir henvist til det helsetjenestenivå som kan tilby nødvendig behandling. Noen barn og unge kan i perioder ha behov for hjelp av helsestasjons- eller skolehelsetjenesten til å mestre normale livs utfordringer, gjennom målrettede støttesamtaler, ikke via behandling. De 8-10 prosent av barn og ungdom som har sykdom, utfordringer og lidelser som krever ytterligere behandling vil ha behov for bistand og hjelp av andre instanser enn det en helsefremmende- og forebyggende helsetjeneste for barn og unge kan og skal tilby.

Vi mener forslaget til endring i forskriften underkommuniserer betydningen av de eksisterende forebyggende og helsefremmende tjenester, samt kompleksiteten i behandlingsbehovet lettere helseplager av ulik karakter kan utløse. Det er uklart hvordan behandling defineres og hvem som skal utføre behandlingstilbudet. Etter vår mening er det i for liten grad utredet hvordan samordning og bedring av tilbud til barn og unge skal være. Barn og unge som har behov for behandling, bør få et behandlingstilbud fra de helsetjenester som har de nødvendige faglige ressurser, og som er i stand til å tilby behandling ut fra den enkelte unges behov.

Fagmiljøet ved Master i helsesykepleie ved UiT Norges Arktiske Universitet er svært bekymret for at oppgaver knyttet til behandling vil fortrenge det forebyggende og helsefremmende arbeidet rettet mot det enkelte barn, og også ramme tilbudet på gruppe- og befolkningsnivå.