Forsiden

Høringssvar fra Rauma og Vestnes kommune

Dato: 20.02.2020

Kommentar til forslag om endring i forskrift 19.okt. 2018 nr.1584

Helsestasjonen er en viktig arena for lavterskeltilbud til gjeldende målgruppe, og vi registrerer at dette er et argument som blir brukt i flere sammenhenger i forbindelse med innføring av oppgaver lagt til tjenesten. Helsestasjonen/ helsesykepleier si rolle har hatt sterk tradisjon med fokus på universell forebygging. Nå opplever vi det er en tydelig dreining mot en mer behandlende funksjon. Vi vet det er et stort behov der ute, men skal vi få snu dette må vi forebygge mer og behandle mindre. Nå skjer det motsatte-, og en endring i forskrift vil underbygge dette ytterligere. Det er kjent at ikke alle kommuner har styrket grunnbemanningen, og mange av de lovpålagte oppgavene blir i dag utført med prosjektmidler- positivt- men også veldig uforutsigbart for tjenesten. Behandlingen skal gjelde lette og mordrate, hva er lette og moderate og hva er behandling i denne sammenhengen ? Vi ser en oppgaveoverføring der spesialisthelsetjeneste diagnostiserer og behandler de mest alvorlige sakene, barn og unge med sammensatte problem og med behov for langvarig oppfølging er lagt til kommunene. En gruppe som også helsestasjonen som tjeneste er sterkt involvert i bl.a. gjennom koordinatorfunksjonen som er en oppgave som kommer som tillegg til.. Helsesykepleier har god kompetanse, men mange opplever det vil bli behov for økt kompetanse for å kunne utøve skisserte oppgaver. Økte oppgaver krever økte ressurser, som igjen er økt kostnad. En endring i forskrift vil utløse nye oppgaver, og vil påvirke det vi allerede gjør.