Forsiden

Høringssvar fra Vestre Toten kommune, helsestasjonstjeensten

Dato: 20.02.2020

Vi reagerer på innledningen der det står: Departementet foreslår......også skal bidra til at helsestasjons- og skolehelsetjenesten kan gi nødvendig behandling og oppfølging for lettere psykiske og somatiske lidelser. Helsestasjonen er bekymret for at minstenormen på skolene, som nå er oppnådd med statlige midler - som idag går til helsefremmende og forebyggende arbeid i skolen, kan bli fanget under behandlende tiltak til enkeltindividene.

Vi har nå rettet vår opperksomhet inn mot det å bruke tid til å etablere samhandling for å finne de barna som strever tidligst mulig. Hvis helsesykepleier kun blir sittende med "enkeltbehandlinger" vil samhandling forsvinne, og arbeidet på systemnivå vil også bli skaddelidende.

Vi er redd for at kommunen og ikke minst skolene selv vil bruke helsesykepleiers ressurser inn mot behandling og det leddet vi nå har for å bruke inn mot kartlegging forsvinner.

Styrker dette samhandling?? Hjelper dette på fragmenterte tjenester?? Med de små ressursene som er idag for helsesykepleier i skolen, er vi redd vi redd vi blir sittende på kontoret med behandling og det som er sett på som vårt pre- samhandling med fastlege, skole, barnehage, PPt, NAV og flere, vil forsvinne pga mangel på tid.