Forsiden

Høringssvar fra Norsk Tannpleierforening

Dato: 12.02.2020

HØRINGSNOTAT – FORSLAG TIL ENDRING I FORSKRIFT OM KOMMUNENS HELSEFREMMENDE OG FOREBYGGENDE ARBEID I HELSESTASJON- OG I SKOLEHELSETJENESTEN

Norsk Tannpleierforening har mottatt høring og høringsnotat om endring i Forskrift av 19. oktober 2018 nr 1584 om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjon og skolehelsetjenesten. I høringsbrevet poengteres det at et sentralt mål for regjeringen er å få styrket det helsefremmende og forebyggende arbeidet til barn og unge samt deres familier. Ved sammensatte utfordringer er det viktig å innhente hjelp hos annet kvalifisert personell og få til et strukturert samarbeid.

Departementet ønsker å være tydelig på at kommunene kan tilby behandling og oppfølging av lettere psykiske og somatiske lidelser ved helsestasjon- og i skolehelsetjenesten hvor også rus og voldsproblematikk ev inkluderes. Det viser seg at barn og unge med psykiske tilstander, lidelser og utfordringer ofte trenger tett oppfølging over tid. Det er her tverrfaglig samarbeid og samhandling vil være sentralt for å sikre de unge nødvendig helsehjelp.

Departementet mener at nye tilbud må bygges på de eksisterende tjenestene for å sikre barn, unge og funksjonshemmede tilstrekkelig hjelp og oppfølging. Utarbeidelse av individuell plan hvor mestringstiltak inngår vil være viktig i denne samanheng. Høringen setter søkelys på viktig område om å førebygge der en kan. Pr i dag er det kun sett av ca 3 % av helsebudsjettet, til folkehelse. Skal forslaget til endring av forskrift, ha nødvendig legitimitet, må det følges opp med økte ressurser til kommunen og annen prioritering i helsebudsjettet.

Barn og unge går regelmessig til tannhelsekontroller i den offentlige tannhelsetjenesten frem til 18 eller 20 år. Fylkene har blant annet inngått samarbeidsavtaler med barnevernet i kommuner, og det er etablert rutiner i tannhelsetjenesten slik at mistanke om omsorgssvikt av barn og unge, blir rapportert. Et samarbeid etter lignende modell kan også etableres omkring barn og unge med lettere psykiske utfordringer. Norsk Tannpleierforening ser at tannpleiere og tannleger kan involveres i dette arbeidet gjennom samarbeid med skolehelsetjenesten. En god tannhelse med friske tenner gir velvære. Dårlig tannhelse kan forsterke en i utgangspunktet vanskelig livssituasjon.