Høringssvar fra RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon

Endring i forskrift om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter - Innføring av betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter i psykisk helsevern og TSB

Dato: 23.11.2016

Svartype: Med merknad

Vi støtter departementets intensjon intensjoner i saken. Omtrent halvparten av ruspasientene mangler bolig når de er ferdig behandlet i TSB, inntil 7 av 10 uttrykker misnøye med forberedelser til tiden etter behandling og oppfølging etter behandling. Vi har registrert at flere kommuner ikke følger opp regjeringens intensjoner med å styrke tiltak for folk med rusproblemer. Derfor mener vi innføringen av kommunal betalingsplikt for utskrivingsklare pasienter i TSB/PHV er riktig.

Svar på spørsmålet om når krav om tidlig kontakt mellom spesialisthelsetjenesten og kommunen skal gjelde:

Alternativ 2 er dekkende. Samtidig burde departementet merke seg at en samhandling over tid mellom TSB-institusjon og kommunale tjenester i de aller fleste tilfeller vil være til det beste for brukerne.

Svar på spørsmål om karensdager:

Vi synes departements argumenter er gode og støtter en karensperiode på tre dager. 

Vi vil legge til at denne ordningen som er tenkt fra 2018 vil få en bedre effekt om departementet iverksetter en anskaffelse av ambulerende/polikliniske tjenester  med bo- og arbeidsrettede tiltak som henger sammen med de allerede eksisterende avtalene hos tilbyderne innenfor døgn TSB fra 2017. Dette har vi tidligere omtalt som integrerte for- og ettervern.