Høringssvar fra Oppegård kommune

Dato: 22.11.2016

Svartype: Med merknad

1.

a) Oppegård kommune støtter ikke forslaget om at folkeregistrert kommune endres til oppholdskommune ved utskrivning

b) Oppegård kommune mener forøvrig at det er oppholdsprinsippet som må legges til grunn for plikten til å yte helse- og omsorgstjenester

2) Oppegård kommune er enig med departementet at alternativ 2 er den løsningen som er best for å legge til rette for tidlig kontakt mellom partene og best mulig samhandling.( § 9 forslag til nytt andre ledd). Oppegård kommune mener at det bør tidfestes i forskrift hva som menes med tidlig kontakt.

3) Oppegård kommune mener at § 9 bør tillføyes punkt f) og g) når det gjelder vilkår for når en pasient er utskrivningsklar

4) Oppegård kommune er enig i at det bør innføres karensfridager for betalingsplikt for psykisk helsevern og TSB, men at tre dager er alt for kort tid.

5) Oppegård kommune mener at det er hensiktsmessig å la kravene til varsling, samarbeid og avklaring av videre behandling og oppfølging tre i kraft først.Når det gjelder overføring av midler bør det tas høyde for at det i oppstartsfasen vil være betydelige kostander knyttet til innføring av den nye ordningen. Det anmodes om en lengre periode for innfasing av den nye ordningen før betalingsplikten trer i kraft.

6) Oppegård kommune støtter øvrige forslag til endring i forskrift.

 

Vedlegg