Høringssvar fra Oslo Kommune, byrådsavdelingen for eldre, helse og sosiale tjenester

Hørinssvar fra Oslo kommune

Dato: 21.11.2016

Svartype: Med merknad

Vedlagt følger Oslo kommune sin høringsuttalelse  knyttet til forslag til endring i Forskrift om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter- innføring av betalingsplikt for pasientere i psykisk helsevern og TSB ( tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet).